Tagged: หนี้สิน

การลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ

ผู้ลงทุนแต่ละประเภทจะมีลักษณะการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ในที่นี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเป็นผู้ลงทุนที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจการลงทุนของผู้ลงทุนในประเทศ โดยปกติผู้ลงทุนในประเทศจะซื้อหรือขายเพื่อหาช่องทางการทำกำไรจากการลงทุนตามทิศทางของผู้ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ขณะที่การทำกำไรจากการซื้อขายในรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบชอร์ตหรือยืมหุ้นมาขาย (Short sell) ในประเทศไทยยังไม่นิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น การสร้างกำไรที่ได้จากส่วนต่างราคา (Capital gain) จึงสามารถกระทำได้เพียงทิศทางเดียว คือ ต้องทำการซื้อหลักทรัพย์ก่อนแล้วค่อยขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้เงินลงทุนของผู้ลงทุน สล็อตออนไลน์ ต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเป็นเม็ดเงินใหม่ที่เข้าสู่ระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นการสร้างอุปสงค์ของความต้องการลงทุนให้เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปทานหลักทรัพย์ไม่สามารถเพิ่มได้ในทันทีในระยะสั้น ยิ่งไปกว่านั้นหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนต่างชาติเลือกลงทุน มักเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) ที่มีผลต่อการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ ช่วงใดที่ผู้ลงทุนต่างชาติทำการซื้อสุทธิมาก จะ ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันราคาหลักทรัพย์โดยรวมให้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนภายในประเทศที่มีหลักทรัพย์อยู่ในมือและมีต้นทุนของราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่า จะได้กำไรจากส่วนต่างราคาที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากผู้ลงทุนต่างชาติขายหลักทรัพย์และส่งเงินกลับประเทศจะส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ให้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเช่นกัน...

ตามรอยพ่อ… การลงทุนแบบพอเพียง

“คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541 ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยในวิสัยทัศน์การมองภาพการลงทุนหรือการทำกิจการงานใด ๆ ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ว่าควรต้องดำเนินไปอย่างมีความพอดีและเป็นไปตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง สล็อตออนไลน์ “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด เป็นการชี้แนะแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐบาล ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนต้องตั้งมั่นบนเงื่อนไข การใช้ความรู้และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ...

เรื่องควรระวังในการวางแผนทางการเงิน

เข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะครับ ในปีนี้ท่านผู้ลงทุนคงต้องเตรียมการวางแผนทางการเงินกันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาอยู่ในปัจจุบัน ยิ่งท่านใดที่ยังไม่เคยมีการวางแผนทางการเงินมาก่อนอาจต้องทำการบ้านให้มากขึ้นเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของทุกท่าน สล็อตออนไลน์ การวางแผนทางการเงินนั้นมีอยู่หลายประเภท เช่น การวางแผนการบริโภคในอนาคต การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี และการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น โดยในการวางแผนแต่ละประเภททุกท่านควรมองถึงความเหมาะสมกับตนเองและสภาพการณ์ในขณะนั้นเป็นหลัก ไม่เช่นนั้นแทนที่การวางแผนจะส่งผลดีกลับกลายเป็นผลร้ายต่อผู้ลงทุนเสียเองเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ หวังผลประโยชน์ทางภาษีมากเกินไปในช่วงนี้คงได้เวลาที่ต้องเริ่มยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว ผู้ลงทุนอาจวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิหักลดหย่อนทางภาษีที่ทางกรมสรรพากรกำหนดไว้ เช่น เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ยกู้ยืม หรือการลงทุนใน LTF และ RMF เป็นต้น บางท่านอาจเกิดความกังวลกับภาระภาษีจนทำให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมีการนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆเพื่อให้ได้รับการลดหย่อนภาษีมากเกินความเหมาะสมของตนเองซึ่งอาจทำให้เกิดผลดังนี้ jumboslot ขาดสภาพคล่อง ถึงแม้ว่าการใช้สิทธิประโยชน์บางอย่างเราจะได้รับเงินทุนและผลตอบแทนกลับมาในอนาคตเช่น การลงทุนใน LTF และ RMF แต่หากเรานำเงินที่มีทั้งหมดไปลงทุนโดยไม่ได้มีการเตรียมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ หากผู้ลงทุนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินในอนาคตอันใกล้ ผลก็คือผู้ลงทุนอาจเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...

วินัยทางการเงินสร้างได้

ปัญหาหนักใจของคนต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน เฉกเช่นคนทั่วไปที่ตั้งใจปรับปรุงตัวหรือพัฒนาศักยภาพบางอย่างให้กับตัวเอง คือ การสร้างวินัยในตัวเอง (Self-Discipline) ดังนั้น ในวันนี้เราจึงควรทำความรู้จักคำว่า “ วินัย” กันให้ถ่องแท้ และมาร่วมกันค้นหาถึงอุปสรรคที่ทำให้ใครสักคนมีปัญหากับการสร้าง “ วินัย” ให้กับตัวเองในการทำอะไรบางอย่าง ไปจนถึงแนวทางช่วยเหลือให้ ใครก็ตามที่ต้องการ “ วินัย” สามารถสร้างและช่วยให้ “ วินัย” นำพาไปสู่เป้าหมายได้ตามต้องการ สล็อตออนไลน์ “วินัย” สำหรับบางคนหมายถึงการสูญเสียอิสระภาพ หรือสูญสิ้นความสะดวกสบายในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คนที่ต้องการลดความอ้วนจะเสียอิสระในการกินตามพฤติกรรมเดิมๆ ของตนเอง คนที่ต้องการเก็บเงินในวัยเกษียณจะต้องสูญเสียอิสระในการ ช้อปปิ้งในปัจจุบันไปบางส่วน แต่ความจริงอีกด้านคือ “วินัย” หมายถึง...

อุบัติเหตุทางการเงิน เรื่องยากที่จัดการได้

วิกฤติการเงินในชีวิตที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน นิยามด้วยชื่อ “อุบัติเหตุทางการเงิน” เป็นภาวะที่ยากยิ่งสำหรับใครๆ หลายคนที่จะรับมือให้ผ่านไปได้อย่างไม่เจ็บปวด ภาวะที่รายรับมีไม่พอกับรายจ่าย กรณีที่ไม่ร้ายแรงมาก คือ มีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันก้อนโตระยะสั้นเข้ามาทำให้ปวดหัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้าน รถยนต์ หรือค่าชดเชยความเสียหาย ฯลฯซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว หากไม่มีหรือมีไม่พอ ทางออก คือ การหาสินเชื่อมาแก้ปัญหา หรือในกรณีที่รุนแรงกว่า เช่น ภาวะตกงานสูญเสียรายได้ระยะยาว ปัญหาการหย่าร้างหรือสูญเสียคู่สมรสที่เป็นเสาหลักของครอบครัว หรือเกิดเหตุพิบัติภัยที่ทั้งสูญเสียรายได้และสูญเสียทรัพย์สินในเวลาเดียวกัน สล็อตออนไลน์ ถ้าคุณกำลังเผชิญกับอุบัติเหตุทางการเงิน นี่คือเวลาสำหรับการตั้งสติและวางแผนรับมือ ไม่ใช่เวลาที่จะท้อแท้และสิ้นหวัง และหลังจากมีสติที่ดีแล้ว คุณจะต้องประเมินสถานการณ์ ค้นหาแหล่งเงินสำหรับแก้ปัญหา จัดความสำคัญของค่าใช้จ่าย วางแผนการเงินสำหรับอุบัติเหตุทางการเงิน รวมถึง...

ตั้งต้นให้พร้อม… ก้าวสู่ความมั่งคั่ง

เมื่อพูดถึงเรื่อง “การเงิน” คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข ไม่ว่าจะเป็น… ค่าเงินบาท อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย หรือดัชนีราคาหลักทรัพย์ บ้างก็คิดว่าเป็นเรื่องของคนที่เรียนด้านการเงินหรือเศรษฐศาสตร์เท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว “การเงิน” เป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขบางคนอาจมองว่าการใช้เงินเป็นเรื่องง่ายแสนง่าย ซึ่งประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่แค่นั้น แต่อยู่ที่ว่า… ตลอดช่วงชีวิตของเราทุกคน เราควรเรียนรู้เรื่องเงินให้รอบด้าน ทั้งวิธีการหาเงิน การเก็บออมเงิน การใช้จ่ายเงิน และการทำให้เงินงอกเงย เพื่อให้มีเงินใช้อย่างพอเพียงและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการตามอัตภาพของแต่ละคนซึ่งจะช่วยให้แต่ละบุคคลเกิดความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิต ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีรากฐานที่แข็งแกร่งอีกด้วย สล็อตออนไลน์ ดังนั้น หากคุณมีการวางแผนการเงินที่ดี ตั้งต้นได้เร็ว และเดินตามแผนที่วางไว้ ย่อมช่วยให้ถึงเส้นชัยทางการเงินสมดังใจหวังอย่างแน่นอน สำหรับในบทความนี้ ผมขอเริ่มด้วยการสร้างความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบ เพื่อนำทุกท่านไปสู่...

ประโยชน์ในอนาคต VS ความต้องการในวันนี้

ตีพิมพ์ลงวารสาร Productivity Corner ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 งานทดลองขึ้นชื่อของ Walter Mischel ที่นักจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนรู้จักกันในชื่อ “Marshmallow Experiment” หรือการทดสอบความต้องการขนมหวานเคี้ยวหนึบในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ควรเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใหญ่หลายๆ คน มองย้อนกลับมาดูตัวเองว่า… เรานั้นแตกต่างหรือคล้ายเหมือนกับเด็กน้อยก่อนวัยเรียนมากน้อยแค่ไหน สล็อตออนไลน์ ผลประโยชน์เดี๋ยวนี้หรือรอได้ : สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน Mischel ได้ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่เด็กน้อยก่อนวัยเรียนในการเลือกระหว่างขนมปังกรอบเค็มเพรทเซลคุ้กกี้ หรือมาสเมลโลขนาดยักษ์ โดยเด็กๆ จะถูกนำเข้ามาในห้องทดลองที่ปราศจากสิ่งรบกวนอื่น (นอกจากขนมตรงหน้า) ทีละคน และสามารถที่จะเลือกกินขนมได้ในทันที หรือให้รอประมาณ 15 นาที และจะได้รับขนมเพิ่มเป็น 2 เท่า...

เจ้าพ่อ Microsoft สอนรวย

จงเรียนรู้ “บางสิ่ง” ในทุกๆ อย่างพร้อมกับเรียนรู้ “ทุกๆ อย่าง” ของบางสิ่ง -Thomas Huxley-นักชีววิทยา ชาวอังกฤษ สล็อตออนไลน์ ไม่มีใครไม่รู้จัก Bill Gates มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ที่มีทรัพย์สินสุทธิอยู่เกือบ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 2.5 ล้านล้านบาท…ถามว่ามากแค่ไหน… คิดง่ายๆ ก็เทียบเท่ากับ 1 ใน 5 ของ GDP ประเทศไทย (387,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เท่านั้นเอง!!...

หนี… หนี้

“ไม่มีหนี้ คือลาภอันประเสริฐ” ประโยคสุดคลาสสิก ที่ดูเหมือนจะกลายเป็นสัจธรรมของคนไทยในยุคปัจจุบันไปซะแล้ว… เพราะไม่ว่าจะพูดถึงเศรษฐกิจในแง่มุมไหน คำว่า “หนี้ท่วม” ก็จะกลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทุกคนต่างพูด (หรือบ่น) ถึง ตั้งแต่ผู้นำรัฐบาล กระทั่งคนนั่งรถเมล์ สล็อตออนไลน์ ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา McKinsey บริษัทที่ปรึกษาสัญชาติอเมริกัน ก็เพิ่งออกรายงานแสดงความเป็นห่วงเป็นใย แกมตำหนิติเตียน ว่าสัดส่วน “หนี้ครัวเรือนต่อรายได้” (household debt to income) ของบ้านเรานั้นส่อเค้าน่าเป็นห่วง เพราะในปี 2007 มีสัดส่วนอยู่ที่ 93% แต่ข้อมูลกลางปี 2014 กลับพบว่าตัวเลขดังกล่าวพุ่งไปอยู่ที่ 121% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับสหรัฐฯและอังกฤษ...

7 เคล็ดลับการเงินที่ดีที่สุด!

ใครอยาก “รวย” ยกมือขึ้น !! อ๊ะๆ อย่าเพิ่งคิดว่า รวย = โลภ กันนะคะ… เพราะแท้จริงแล้ว “รวย” ในความหมายของเฟิร์นก็คือการมี “อิสรภาพทางการเงิน” ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรา “พอใจในสิ่งที่ตนมี” และ “ไม่ต้องทำงานเพื่อเงิน” อีกต่อไป สล็อตออนไลน์ และไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในสถานะไหน… ยังไม่รวย, เกือบรวย, ไม่รู้เมื่อไหร่รวย หรือ รวยแล้วแต่อยากรวยกว่านี้! เฟิร์นเชื่อว่า 2 สิ่งง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้เพื่อไปถึงเป้าหมายเดียวกัน ก็คือ “ใช้แรงทำเงิน” & “ให้เงินทำงาน”...