Tagged: วางแผนลงทุน

Column1

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่หลายคนให้ความสนใจลงทุนแต่คงมีผู้ลงทุนหลายท่านคิดว่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นเรื่องของคนรวยที่สามารถมีเงินไปซื้อที่ดิน ซื้อตึก ซื้ออาคาร หรือซื้อธุรกิจโรงแรมทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปมีความรู้สึกว่าการลงทุนใน “อสังหาริมทรัพย์” เป็นเรื่องที่ไกลตัว อีกทั้งผู้ลงทุนหลายท่านยังคิดว่าตนไม่มีเวลาในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์นั้นๆซึ่งในความจริงแล้วทุกวันนี้ผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนเพียงหลักพันหรือหลักหมื่น หากต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถทำได้แล้ว ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมชนิดหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ปัจจุบันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมากกว่า 50 กองทุน ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนอย่างละเอียดและต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน ณ ในโอกาสนี้ขอนำเสนอปัจจัยสำหรับคัดเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ สล็อตออนไลน์ ประเภทของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักๆ แล้วกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ Freehold หรือ กองทุนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ คือ กองทุนที่ซื้อและได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ซึ่งรายได้ของกองทุนรวมจะมาจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยนำรายได้จากการให้เช่าพื้นที่มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน...

ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือ

ทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) สล็อตออนไลน์ เช่นเดียวกับนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยังเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโต มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลพนักงาน ดูแลผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย การใส่ใจดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเพียงการบริจาคเงินช่วยเหลือเท่านั้น แต่หมายถึงการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งการบูรณาการมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องใส่ใจดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Value Chain)...

การลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ

ผู้ลงทุนแต่ละประเภทจะมีลักษณะการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ในที่นี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเป็นผู้ลงทุนที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจการลงทุนของผู้ลงทุนในประเทศ โดยปกติผู้ลงทุนในประเทศจะซื้อหรือขายเพื่อหาช่องทางการทำกำไรจากการลงทุนตามทิศทางของผู้ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ขณะที่การทำกำไรจากการซื้อขายในรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบชอร์ตหรือยืมหุ้นมาขาย (Short sell) ในประเทศไทยยังไม่นิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น การสร้างกำไรที่ได้จากส่วนต่างราคา (Capital gain) จึงสามารถกระทำได้เพียงทิศทางเดียว คือ ต้องทำการซื้อหลักทรัพย์ก่อนแล้วค่อยขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้เงินลงทุนของผู้ลงทุน สล็อตออนไลน์ ต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเป็นเม็ดเงินใหม่ที่เข้าสู่ระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นการสร้างอุปสงค์ของความต้องการลงทุนให้เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปทานหลักทรัพย์ไม่สามารถเพิ่มได้ในทันทีในระยะสั้น ยิ่งไปกว่านั้นหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนต่างชาติเลือกลงทุน มักเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) ที่มีผลต่อการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ ช่วงใดที่ผู้ลงทุนต่างชาติทำการซื้อสุทธิมาก จะ ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันราคาหลักทรัพย์โดยรวมให้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนภายในประเทศที่มีหลักทรัพย์อยู่ในมือและมีต้นทุนของราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่า จะได้กำไรจากส่วนต่างราคาที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากผู้ลงทุนต่างชาติขายหลักทรัพย์และส่งเงินกลับประเทศจะส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ให้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเช่นกัน...

รู้จักกับ…Unit – Linked ประกันชีวิตควบการลงทุน

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทั้งในด้านการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในชีวิต ด้านการออ มการลงทุน และด้านการวางแผนภาษีโดยที่บริษัทประกันชีวิตเองก็ได้มีการพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีทางเลือกที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกันชีวิตควบการลงทุน หรือเรียกย่อๆ ว่า “Unit-Linked” ถือเป็นรูปแบบกรมธรรม์แบบใหม่ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถใช้คุ้มครองความเสี่ยงพร้อมๆ ไปกับการสร้างโอกาสในการเลือกลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยมืออาชีพ สล็อตออนไลน์ ทั้งนี้ Unit-Linked จะเป็นการการนำกรมธรรม์ประกันชีวิตมาขายควบกับกองทุนรวม โดยเบี้ยประกันที่ผู้ซื้อจ่ายไปนั้น จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะถูกนำไปซื้อความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ชีวิตกำหนด และ ส่วนที่สองจะถูกนำไปใช้ซื้อกองทุนรวมตามที่ผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองภายใต้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้ถือ Unit-Linked จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเป็นหลัก แต่หากผู้ถือมีชีวิตอยู่จนกระทั่งสัญญาครบกำหนดก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการซื้อประกันแบบทั่วๆไป (แต่อาจมีความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุน) jumboslot เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตทั่วไป ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) และกองทุนรวมมากขึ้น จึงขอนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ...

เตรียมตัวเกษียณ ช่วงดอกเบี้ยต่ำ

“ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำทั่วโลกนั้น ควรจะลงทุนอะไรดี” คำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนคงคิดในใจ โดยล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (เฟด) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีฉุกเฉินจาก 1.00 – 1.25% ลงมาเหลือ 0 – 0.25% ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.75% ลงมาเป็น 0.50% คำถาม คือ พอร์ตการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของเรานั้น ควรจะจัดการอย่างไร slotxo ก่อนอื่นอยากให้ตระหนักว่า การลงทุนเพื่อวัยเกษียณเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นการลงทุนระยะยาวในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ สิ่งที่ควรนำมาประกอบการพิจารณา คือ เงินเฟ้อ เงินเฟ้อ คือ การที่สินค้าและบริการมีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าที่แท้จริงหรืออำนาจในการซื้อนั้นลดลง...