Tagged: ประหยัดภาษี

RMF กองทุนประหยัดภาษีที่ไม่ควรมองข้าม

เมื่อพูดถึงการลงทุนที่มีโอกาสได้ทั้งผลตอบแทนและสิทธิลดหย่อนภาษี คุณนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก? เชื่อว่าส่วนใหญ่มักจะนึกถึงกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) …จะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่นึกถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เนื่องจากมองว่าระยะเวลาที่ต้องลงทุนของ LTF นั้นประมาณ 5 – 7 ปีเท่านั้น เทียบกับการลงทุนใน RMF ที่ต้องลงทุนต่อเนื่องไปจนอายุเกษียณถึงจะเอาเงินออกมาได้ จึงทำให้ RMF ถูกคนส่วนใหญ่มองข้ามไป แต่เชื่อว่าหลังจากที่อ่านบทความนี้จะเปลี่ยนความคิดของใครหลายๆ คนไปเลยทีเดียว สล็อตออนไลน์ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ Retirement Mutual Fund (RMF) ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ โดยผู้ที่ลงทุนใน RMF จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่ากับยอดเงินลงทุน จำกัดสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี...