Tagged: ประกัน

รู้จักกับ…Unit – Linked ประกันชีวิตควบการลงทุน

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทั้งในด้านการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในชีวิต ด้านการออ มการลงทุน และด้านการวางแผนภาษีโดยที่บริษัทประกันชีวิตเองก็ได้มีการพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีทางเลือกที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกันชีวิตควบการลงทุน หรือเรียกย่อๆ ว่า “Unit-Linked” ถือเป็นรูปแบบกรมธรรม์แบบใหม่ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถใช้คุ้มครองความเสี่ยงพร้อมๆ ไปกับการสร้างโอกาสในการเลือกลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยมืออาชีพ สล็อตออนไลน์ ทั้งนี้ Unit-Linked จะเป็นการการนำกรมธรรม์ประกันชีวิตมาขายควบกับกองทุนรวม โดยเบี้ยประกันที่ผู้ซื้อจ่ายไปนั้น จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะถูกนำไปซื้อความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ชีวิตกำหนด และ ส่วนที่สองจะถูกนำไปใช้ซื้อกองทุนรวมตามที่ผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองภายใต้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้ถือ Unit-Linked จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเป็นหลัก แต่หากผู้ถือมีชีวิตอยู่จนกระทั่งสัญญาครบกำหนดก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการซื้อประกันแบบทั่วๆไป (แต่อาจมีความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุน) jumboslot เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตทั่วไป ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) และกองทุนรวมมากขึ้น จึงขอนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ...

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ทำง่าย เงินไม่หาย ยืดหยุ่น เบี้ยประกันไม่สูง

แบบประกันชีวิตมี 4 แบบ ได้แก่ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ และแบบบำนาญ คำถามคือ ประกันฉบับแรกที่เหมาะกับทุกคน คือแบบไหน คำตอบ คือ แบบตลอดชีพ คำศัพท์เบื้องต้นของประกันชีวิต ผู้เอาประกัน คือ ผู้ที่ทำประกัน เบี้ยประกัน คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายให้บริษัทประกันในแต่ละงวด ทุนประกัน คือ จำนวนเงินที่บริษัทประกันทำการตกลงว่าจะจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขในสัญญาหรือกรมธรรม์ กรมธรรม์ คือ เอกสารรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ของสัญญาระหว่างบริษัทประกันกับผู้เอาประกัน ระยะเวลาความคุ้มครอง คือ ระยะเวลาสุดท้ายของสัญญาที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองในการทำประกัน...

ยูนิต ลิงค์ ตอบโจทย์การวางแผนประกันในระยะยาว

การวางแผนประกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีควบคู่ไปกับการวางแผนการเงินในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพราะการวางแผนประกัน มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและเป้าหมายที่สำคัญในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ไม่สามารถที่จะทำงานหาเงินได้เหมือนเดิม slotxo ในปัจจุบันหลายคนคงจะเคยได้ยินแบบประกันชีวิตที่เรียกว่า “ยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของสินค้าประกัน โดยมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไป คือผู้เอาประกันสามารถเลือกพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหลากหลายนโยบายการลงทุน ที่บริษัทประกันชีวิตคัดสรรมาให้ เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนที่เพิ่มขึ้นได้พร้อมกับความคุ้มครองและด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแตกต่างจากประกันแบบทั่วไปในหลายๆ เรื่อง จึงมักจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะนำมาใช้เพื่อการวางแผนประกันในระยะยาว ด้วยเหตุผลหลัก ดังนี้ สามารถเพิ่มหรือลดทุนประกันชีวิตได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทุนประกันชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิต เช่น ช่วงที่มีครอบครัว มีลูก และมีหนี้สิน ความต้องการทุนประกันชีวิตจะค่อนข้างสูง...

บริหารเงินตามวัยอย่างไร ให้เจ๋ง

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำถามทำนองว่า “จะลงทุนอะไรดี” “ตอนนี้อะไรที่ให้ผลตอบแทนดี” “ลงทุนอะไรที่จะได้ผลตอบแทนเยอะ” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเน้นแต่ผลตอบแทน แต่ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของหุ้นที่ไปลงทุน และอาจจะไม่เหมาะกับตัวเอง เรียกได้ว่าเวลาผลตอบแทนติดลบอาจจะทำให้นอนไม่หลับก็ได้ เมื่อมีคำถามต่อมาว่า แล้วการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง จึงขอแบ่งการลงทุนและการบริหารเงินตามช่วงวัย โดยสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่ละช่วงวัยจะยกมาเพียง 4 ประเภท เรียงลำดับจากความเสี่ยงสูงไปยังความเสี่ยงต่ำ วัยเริ่มทำงานหรือในช่วงอายุประมาณ 22 – 35 ปี slotxo เป็นช่วงที่อายุยังน้อย มีระยะเวลาการลงทุนได้อีกนาน จึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ จึงควรเน้นเรื่องของการออมและการลงทุน ข้อสำคัญ คือ ควรจะมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น รถยนต์ ให้ช้าที่สุด เพราะนอกจากต้องเสียดอกเบี้ยแล้วยังคงมีรายจ่ายต่างๆ ตามมา...

เด็ก – ผู้สูงวัย เลือกซื้อประกันสุขภาพอย่างไรดี

การเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจหลีกหนีได้ ดังนั้น การทำประกันสุขภาพจึงเป็นทางเลือกในการผลักภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลได้ดีที่สุด การเลือกซื้อประกันสุขภาพจึงมีความจำเป็น ควรเลือกแผนและรายละเอียดของความคุ้มครองให้ตรงความต้องการในแต่ละช่วงอายุ คำถามจึงตามมาว่า วัยเด็กกับผู้สูงวัย ควรพิจารณาอะไรก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ slotxo ระยะเวลาความคุ้มครองที่แตกต่าง วัยเด็ก คือ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรง ทำให้มีโอกาสเจ็บป่วย ไม่สบายได้ง่าย แต่พอเริ่มโตขึ้นจนถึงอายุประมาณ 7 ปี การเจ็บป่วยจะเริ่มลดลงตามการเติบโตและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น ดังนั้น ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเพราะมีโอกาสที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง คือ ในช่วง 6 ปีแรก ในทางกลับกันพอเริ่มมีอายุมากขึ้น โรคภัยก็จะเพิ่มสูงขึ้น เริ่มจากช่วงอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป...

ประกันสุขภาพ เลือกแบบเหมาจ่ายดีหรือไม่

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายก็เหมือนการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ คือ บริษัทที่รับประกันจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันในกรณีที่เจ็บป่วยตามทุนประกันที่ได้เลือกแผนประกันไว้ จึงมีหลายคนที่สนใจเลือกซื้อแบบเหมาจ่าย แต่ก่อนตัดสินใจซื้อควรพิจารณาข้อมูลให้ละเอียดก่อน slotxo ค่าเบี้ยประกัน เบี้ยประกันแบบเหมาจ่ายจะมีค่าเบี้ยสูงกว่าการเลือกซื้อสัญญาแนบท้ายประกันชีวิตแบบแยกซื้อ แต่ข้อดีของประกันแบบเหมาจ่าย คือ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การเคลมทำได้ง่าย และสะดวก แผนความคุ้มครองไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายต้องยอมเสียเบี้ยประกันที่แพง ส่วนความคุ้มครองสุขภาพแบบซื้อแยก สามารถเลือกแผนตามที่ต้องการ ไม่ต้องซื้อหมดทุกรายการ เพราะอาจจะไม่ต้องการความคุ้มครองก็ได้ xoslot ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่จะใช้บริการ ถึงจะเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แต่จะมีข้อจำกัดของวงเงินค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าห้องพัก ดังนั้น ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านห้องพักในโรงพยาบาลที่คาดว่าจะเข้ารับการรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยด้วยว่า เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ เครดิตฟรี สวัสดิการที่มีอยู่ สำหรับพนักงานประจำที่มีสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาล ให้พิจารณาความคุ้มครองที่ได้รับว่าเพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพออาจจะต้องมองหาประกันสุขภาพเพิ่มเติม...

เลือกประกันรับมือกับโรค COVID-19

เลือกประกันรับมือกับโรค COVID-19

ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่เริ่มพบตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมากขึ้น เข้าใจว่าช่วงนี้หลายคนเริ่มมีความกังวล และตื่นตัวที่จะหาหลักประกันที่คุ้มครองหากติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่นี้ ทำให้ในเวลานี้บริษัทประกันภัยต่างออกแบบกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสCOVID-19 ออกมาในตลาดเป็นจำนวนมาก slotxo หลายคนตัดสินใจเลือกไม่ถูก ว่าควรซื้อกรมธรรม์ประกันแบบไหนดี ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันแบบใด ผู้เขียนขอแนะนำให้ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจนก่อน เพราะบางแบบกรมธรรม์จะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ หรือบางแบบจะจ่ายเป็นเงินก้อนชดเชยให้เมื่อตรวจพบว่าได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 หรือบางแบบประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้เมื่อผู้เอาประกันเข้าขั้นโคม่าหรือเสียชีวิต บางแบบก็ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีโรคประจำตัวมาก่อน บางแบบก็ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก่อนทำประกัน หรือบางแบบประกันก็มีระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ (Waiting Period) 14 วัน ดังนั้น ขอสรุปความคุ้มครองหรือผลประโยชน์หลักๆ ของแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองเชื้อไวรัส COVID-19 ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น xoslot...

อยากทำประกัน แบ่งเงินมาทำเท่าไรดี

เมื่อจะทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกับเงินเก็บก้อนแรก อาจมีข้อสงสัยว่าควรจะแบ่งสัดส่วนการชำระเบี้ยประกันอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบการเงินส่วนอื่นๆ และสามารถชำระเบี้ยประกันได้ครบตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยการจัดสรรเงินเพื่อทำประกัน อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการได้มาของรายได้คือ ผู้ที่มีรายได้หลักจากเงินเดือน และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ในแต่ละเดือนไม่แน่นอน slotxo โดยกลุ่มที่มีรายได้หลักมาจากเงินเดือน สามารถวางแผนแบ่งเงินมาทำประกันได้ง่าย เพราะมีรายได้สม่ำเสมอและแน่นอน โดยหลักการเบื้องต้น คือ ควรแบ่งเงินประมาณ 10 – 20% ของรายได้ในแต่ละเดือนมาทำประกัน และเพื่อไม่ให้กระทบกับเงินก้อนอื่นๆ การทำประกันควรคำนึงถึงประโยชน์ของการทำประกันผลประโยชน์ทางด้านภาษี วงเงินความคุ้มครองเงินเก็บในอนาคต รวมถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หากเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไว้ด้วย xoslot และเมื่อเงินเดือนหรือรายได้เพิ่มขึ้น หากยังคงรักษาสัดส่วนแบ่งเงินมาทำประกันไว้ได้เป็นอย่างดี ก็สามารถมีเงินเก็บและมีความคุ้มครองทางประกันที่มากขึ้นด้วย เช่น เริ่มทำงานได้เงินเดือนละ 15,000 บาท แบ่งเงินมา...