Daily Archive: December 15, 2021

2 ปัจจัยหลัก..ที่มีผลต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเรามีปัจจัยมากมายที่เราควรรู้ และหาวิธีเพื่อวางแผนจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ ที่อาจมีผลทำให้สถานะการเงินของเราเปลี่ยนไป สล็อตออนไลน์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้ ปัจจัยภายนอก..ที่ควบคุมไม่ได้ ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยระดับมหภาค ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุกคนเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สงครามการค้า การประท้วง ปัญหาทางการเมือง ภัยธรรมชาติการติดเชื้อไวรัส หรือ โรคระบาด ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเราไม่มากก็น้อยซึ่งอาจทำให้รายได้ลดลง ขาดรายได้ ตกงาน หรือขาดทุนในการทำธุรกิจ จากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ก็ได้ jumboslot ปัจจัยภายใน..ที่ควบคุมได้ ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินของเรา ที่เราสามารถกำหนดด้วยตัวเองได้ โดยปัจจัยทางบวก...