Daily Archive: November 28, 2021

ปฏิกิริยาของตลาด TFEX ในช่วงเลือกตั้ง

เนื่องจากตลาด TFEX เปิดทำการวันที่ 28 เมษายน 2549 โดยเริ่มให้ซื้อขาย SET50 Index Futures เป็นสินค้าแรก การศึกษาผลกระทบของการเลือกตั้งจึงมีข้อมูลไม่มาก โดยมีการเลือกตั้งเพียง 3 ครั้งให้ศึกษา คือ 23 ธันวาคม 2550, 3 กรกฎาคม 2554, และ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่เป็น 3 ครั้งที่มี ผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดเฉลี่ย 74% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศผู้เล่นในตลาดเงินและตลาดทุนบ้านเราทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ข้อสรุปเบื้องต้น ยังไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตลาด...