Daily Archive: November 4, 2021

เทคนิคแบ่งเงินไปลงทุน LTF กับ RMF

ก่อนที่จะเลือกแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ซึ่งเป็นกองทุนประเภทที่สามารถนำเงินลงทุนไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้ง LTF และ RMF ต้องมาพิจารณาความจำเป็นในการซื้อกองทุนรวมประเภทดังกล่าวก่อน หากทำการสำรวจสุขภาพทางการเงินผ่านการวางแผนทางการเงินแล้วพบว่า รายได้ไม่พอหรือเพียงพอแค่จ่ายรายจ่ายในแต่ละเดือน นั่นแปลว่ายังไม่พร้อมที่จะแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุน LTF และ RMF แต่ควรที่จะเริ่มต้นวางแผนสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) ก่อน (เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายลงให้เหลือเป็นเงินเก็บออมเพื่อการลงทุน) สล็อตออนไลน์ จนเริ่มมีรายได้มากกว่ารายจ่ายพอสมควรก็ควรมีการพิจารณาในการปกป้องความมั่งคั่ง...