Daily Archive: September 21, 2021

ทำความเข้าใจ เก็บภาษี 15% กองทุนตราสารหนี้

28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังเสนอแก้กฎหมายจัดเก็บภาษี 15% จากผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ ครม. ได้เห็นชอบ หลังจากนั้นก็มีคำถามตามมามากมาย โดยเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ว่าจะผลตอบแทนจะลดลงมากน้อยแค่ไหน ขั้นตอนการแก้กฎหมายจัดเก็บภาษี 15% จากผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ซึ่งจะจัดเก็บเฉพาะส่วนของรายได้จากดอกเบี้ย ส่วนลด (Discount) และเงินได้ที่มีลักษณะเดียวกันกับดอกเบี้ยนั้น ปัจจุบัน ครม. รับร่างหลักการ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคณะกฤษฎีกา ถ้าคณะกฤษฎีการับก็จะออกเป็นกฎหมายลูก และเรื่องจะกลับไปที่สภานิติแห่งชาติ(สนช.) และ ครม. จากนั้นจะมีประกาศราชกิจจานุเบกษา และอีก 3 เดือนจะมีการบังคับใช้ กระนั้นก็ดี ในเบื้องต้นหากมีการเก็บภาษีดังกล่าวจะจัดเก็บอย่างไร...