Daily Archive: September 10, 2021

วัฏจักรตลาดหุ้น

ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ เกี่ยวกับวัฏจักรตลาดหุ้น ซึ่งคุณไพบูลย์เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญ เพราะหากนักลงทุนเข้าอกเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้ว จะลดความกังวลเกี่ยวกับสภาวะตลาดลงไปได้ และอาจจะไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอเพื่อลุ้นราคาหุ้นแบบวันต่อวัน ดังนั้น หากนักลงทุนเข้าใจวัฏจักรตลาดหุ้นจะทำให้เข้าใจตลาดหุ้น และลงทุนได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สล็อตออนไลน์ สำหรับวัฏจักรตลาดหุ้นในมุมมองของคุณไพบูลย์นั้นมี 4 ช่วงด้วยกันคือ 1.The Great Bond Bull Market ยุคทองของตลาดตราสารหนี้ ยกตัวอย่าง นับตั้งแต่เกิดวิกฤติซับไพร์ม อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงประมาณปี 2009 – 2011 หากนักลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ จะได้ผลกำไรส่วนต่างจากราคา (capital gain)...