Daily Archive: August 23, 2021

เทคนิคสแกนหาหุ้นเติบโต

Growth Investing จัดเป็นรูปแบบการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของกำไรสุทธิของกิจการสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้หรือไม่เชื่อว่ากิจการนั้นๆ จะสามารถสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ราคาตลาดของหุ้นจึงยังไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพในการเติบโตสูง สล็อตออนไลน์ โดยส่วนใหญ่รูปแบบการลงทุนแบบนี้จะนิยมใช้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปมีการเติบโตของผลกำไรชะลอตัว ทำให้บริษัทที่ยังคงสามารถรักษาการเติบโตของผลกำไรในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรม จึงเป็นบริษัทที่นักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนและให้การประเมินมูลค่า (Valuation) ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เทคนิคการคัดเลือกหุ้นเติบโต จะพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินที่เรียกว่า Price Earnings Growth (PEG) ก็คือ อัตราส่วนค่า P/E Ratio ของหุ้นหารด้วยอัตราการเติบโตของกำไรปกติต่อหุ้น (Core EPS Growth) โดยที่ค่า PEG ยิ่งต่ำกว่า 1 มากเท่าไรก็แปลว่าหุ้นบริษัทนั้นยิ่งถูก PEG...