Daily Archive: June 24, 2021

10 เหตุผลที่ควรลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ Investment Property เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาตอบโจทย์ของนักลงทุนโดยเฉพาะ และแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ซื้อขายเพื่อเก็งกำไรส่วนต่างจากราคา หรือปล่อยเช่าอย่างชัดเจน เพราะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีแผนธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากสิ่งปลูกสร้างมีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารมืออาชีพ และมุ่งเน้นทำกำไรคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ถือทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือทรัพย์แบบเช่าซื้อ (Leasehold) หรือแบบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์(Freehold) ดังนั้นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จึงสามารถถือครองทรัพย์เพื่อรับผลประโยชน์ โดยไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการ หรือสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อบำรุงดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง ทั้งนี้ในหลายๆโครงการยังมีข้อเสนอและสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ มอบให้แก่นักลงทุนอีกด้วย สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือการเข้าใจในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จะสร้างรายได้กลับมาให้นักลงทุน เพื่อนำไปคำนวณผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุน มากกว่าข้อเสนอพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์ที่ทางโครงการมีให้ สล็อตออนไลน์ ซึ่งเราสามารถสรุปหลักการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 10 ข้อดังนี้ ตั้งเป้าหมายการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ผลตอบแทนคาดหวังการจากลงทุน ตรวจสอบเจ้าของโครงการ ประสบการณ์...