Daily Archive: June 9, 2021

4 อัตราส่วนทางการเงินสำหรับนักลงทุนมือใหม่

4 อัตราส่วนทางการเงินสำหรับนักลงทุนมือใหม่เวลาแห่งการลงทุนโดยการเลือกขั้นพื้นฐานการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ คือเป็นลักษณะสำคัญของความเป็นอิสระทางการเงิน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ โดยมี 2 เครื่องมือสำคัญที่จะบรรลุความมั่นคงทางการเงิน คือ การสร้างความมั่งคั่ง และการคงไว้ซึ่งความมั่งคั่งนักลงทุนเริ่มต้นส่วนใหญ่ มักจะมองข้ามการคงไว้ซึ่งความมั่งคั่ง ราวกับการสะสมความมั่งคั่งเป็นผลตอบแทนกันทั่วไปว่าเป็นผลตอบแทนหลักและวัตถุประสงค์อยู่แล้ว การลงทุนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดการคงไว้ซึ่งความมั่งคั่ง สนับสนุนส่งเสริมให้สินทรัพย์เติบโตอย่างยั่งยืน การลงทุนในลักษณะนี้ สามารถทำได้หลายวิธี รวมทั้งเงินฝากประจำด้วย (ผลตอบแทน 1 – 2% ต่อปี) การลงทุน รวมถึงกรมธรรม์ (ส่วนหนึ่งของแผนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมหด) investment-linked policies (part of whole life insurance policy plans)พันธบัตรองค์กร...