Daily Archive: May 13, 2021

ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือ

ทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) สล็อตออนไลน์ เช่นเดียวกับนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยังเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโต มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลพนักงาน ดูแลผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย การใส่ใจดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเพียงการบริจาคเงินช่วยเหลือเท่านั้น แต่หมายถึงการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งการบูรณาการมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องใส่ใจดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Value Chain)...