อย่าซื้อหุ้น ถ้ายังไม่ได้ตั้งคำถาม

สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น คือ การทำความรู้จัก “หุ้น” ตัวนั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน เพื่อทำให้การลงทุนประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ความสำเร็จจากการลงทุน มาจากกฎเหล็กข้อหนึ่ง คือ เลือกลงทุนในธุรกิจที่ตนเองรู้จักเป็นอย่างดี โดยต้องรู้จักอย่างทุกซอกทุกมุม ก่อนตัดสินใจลงทุน

สล็อตออนไลน์

และปฏิเสธไม่ได้ว่า การซื้อหุ้นสักตัว เพื่อให้หุ้นตัวนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ต้องใช้การวิเคราะห์อย่างละเอียดและทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักลงทุนหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่วุ่นวาย ซับซ้อน และใช้เวลานาน แต่ความจริงแล้ว ทุกคนสามารถทำได้ง่าย และรวดเร็ว ด้วยวิธีตั้งคำถาม ดังนี้

บริษัททำธุรกิจอะไร
เรื่องสำคัญที่ควรรู้ คือ “บริษัท ทำธุรกิจอะไร” โดยต้องทำความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทนั้นว่ามีอะไรบ้าง ทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจ รายได้หลักมาจากสินค้าและบริการใด เป็นต้น

ใคร คือ ผู้นำ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
ต้องศึกษาข้อมูลบริษัทนั้นว่าใครเป็นเจ้าของ บุคคลหรือครอบครัวตระกูลใดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสัดส่วนและรูปแบบการถือหุ้นเป็นอย่างไร และถ้าบริษัทนั้นบริหารโดยผู้บริหารมืออาชีพ ต้องรู้ข้อมูลส่วนตัว ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้บริหาร คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และทีมบริหาร

jumboslot

ความสามารถในการทำกำไร
ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรมากน้อยเพียงใด กำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร และศึกษารายละเอียดการเติบโตของกำไรสุทธิว่ามีการเติบโตสม่ำเสมอ หยุดเติบโต หรือปรับลดลงหรือไม่

บริษัทมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่ยั่งยืนหรือไม่
บริษัทมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาต้นทุนการดำเนินงาน ความหลากหลายทางการตลาด ความสามารถป้องกันคู่แข่งไม่ให้เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดหรือลูกค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ เพื่อรักษาการเติบโตของผลกำไรให้ได้อย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงานในอดีตเป็นอย่างไร
ศึกษาผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัท รวมถึงประเมินแนวโน้มงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด นอกจากนี้ต้องศึกษาตัวชี้วัดหรืออัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

สถานะทางการเงินในอดีตเป็นอย่างไร
ศึกษางบแสดงฐานะการเงิน เพื่อดูว่าบริษัทใช้เงินทุนไปดำเนินธุรกิจแล้วก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด สินทรัพย์ได้เติบโตขึ้นหรือไม่ มีเงินสดเท่าไหร่ รูปแบบการก่อหนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง

เครดิตฟรี

ที่ผ่านมาผู้บริหารมีความโปร่งใสหรือไม่
ตรวจสอบคณะกรรมการ ทีมบริหารว่ามีการบริหารงานโปร่งใสหรือไม่ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างไรบ้าง

ใครคือ คู่แข่งสำคัญ
ใครคือคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม ส่วนแบ่งการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอย่างไร บริษัทมีนโยบายหรือกำลังทำอะไรที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือไม่ มีคู่แข่งระดับโลก หรือมีความเป็นไปได้ที่คู่แข่งระดับโลกจะเข้ามาแข่งขันในเร็วๆ นี้ด้วยหรือไม่

บริษัทมีหนี้สินเท่าไหร่
บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวเท่าไหร่ มีผลกำไรหรือกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อรองรับกับการก่อหนี้ในปีถัดไปหรือไม่ อีกทั้งเครื่องมือทางการเงินสำหรับระดมทุนหลากหลายแค่ไหน และมีสถาบันการเงินที่พร้อมสนับสนุนด้านการเงินหรือไม่

มูลค่าหุ้นเป็นอย่างไร
มูลค่าหุ้นที่แท้จริงของบริษัทเป็นอย่างไร สูงเกินไป ต่ำกว่ามูลค่า หรืออยู่ในระดับที่เหมาะสม และเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอย่างไร หากตัดสินใจลงทุนวันนี้จะได้หุ้นที่ราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง

สล็อต

คำถามเหล่านี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังมีข้อมูลอีกมากมายให้ศึกษา เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค บทวิจัย ข่าวสารโดยตรงจากบริษัทนั้น และจากสื่อต่างๆ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนไม่เพียงแต่รู้จักตนเองเท่านั้น แต่ต้องรู้จักบริษัทที่สนใจลงทุนด้วย ผ้ที่สนใจลงทุนควรศึกษาเพิ่มเติม

You may also like...