Daily Archive: April 15, 2021

มั่งคั่งอย่างมั่นคงไม่รู้จบ

“การวางแผนการลงทุนเปรียบเสมือนทางด่วนสู่ความมั่งคั่ง การออกตัวที่ดี ตั้งต้นได้เร็ว และเดินตาม แผนที่วางไว้ ย่อมช่วยให้ถึงเส้นชัยได้สมดังใจหวัง” นี่คือคำกล่าวของ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP® ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนึ่งในผู้สร้างความรู้ด้านการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Management) คนแรกๆ ของประเทศไทย ได้แนะนำการสร้างความมั่งคั่งกับท่านผู้อ่านนิตยสาร The Leader of Wealth เพื่อต้อนรับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปีมังกรทองพร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต สล็อตออนไลน์ ก่อนที่จะเริ่มการสัมภาษณ์ ดร.กฤษฎา ได้ให้นิยามของคำว่า “ความมั่งคั่ง” ในด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลว่า ความมั่งคั่ง (Wealth) หมายถึง การที่ขนาดของสินทรัพย์สุทธิของตนเอง...