Daily Archive: April 14, 2021

ตั้งต้นให้พร้อม… ก้าวสู่ความมั่งคั่ง

เมื่อพูดถึงเรื่อง “การเงิน” คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข ไม่ว่าจะเป็น… ค่าเงินบาท อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย หรือดัชนีราคาหลักทรัพย์ บ้างก็คิดว่าเป็นเรื่องของคนที่เรียนด้านการเงินหรือเศรษฐศาสตร์เท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว “การเงิน” เป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขบางคนอาจมองว่าการใช้เงินเป็นเรื่องง่ายแสนง่าย ซึ่งประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่แค่นั้น แต่อยู่ที่ว่า… ตลอดช่วงชีวิตของเราทุกคน เราควรเรียนรู้เรื่องเงินให้รอบด้าน ทั้งวิธีการหาเงิน การเก็บออมเงิน การใช้จ่ายเงิน และการทำให้เงินงอกเงย เพื่อให้มีเงินใช้อย่างพอเพียงและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการตามอัตภาพของแต่ละคนซึ่งจะช่วยให้แต่ละบุคคลเกิดความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิต ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีรากฐานที่แข็งแกร่งอีกด้วย สล็อตออนไลน์ ดังนั้น หากคุณมีการวางแผนการเงินที่ดี ตั้งต้นได้เร็ว และเดินตามแผนที่วางไว้ ย่อมช่วยให้ถึงเส้นชัยทางการเงินสมดังใจหวังอย่างแน่นอน สำหรับในบทความนี้ ผมขอเริ่มด้วยการสร้างความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบ เพื่อนำทุกท่านไปสู่...