Daily Archive: April 9, 2021

ใกล้เส้นตายยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ยื่นกันยัง

วันนี้ก็วันที่ 26 มีนาคมแล้ว ใกล้เส้นตายที่เราต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว คือ ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ แต่สำหรับคนที่ยื่นผ่าน Internet กรมสรรพากรใจดีขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะมีวัตถุประสงค์ให้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีลดการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนโครงการร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) และ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีส่วนร่วมกับสังคม ในการลดภาวะโลกร้อน ดังนั้น คนที่ยื่นผ่าน Internet ก็ยังมีเวลาให้ยื่นสำหรับปีนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน ครับ สล็อตออนไลน์ หลายคนก็สงสัยถ้าไม่ยื่น หรือยื่นไม่ทันภายในกำหนดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง กรมสรรพากรกำหนดโทษ ดังนี้ครับ...