รู้จักกับ…Unit – Linked ประกันชีวิตควบการลงทุน

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทั้งในด้านการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในชีวิต ด้านการออ มการลงทุน และด้านการวางแผนภาษีโดยที่บริษัทประกันชีวิตเองก็ได้มีการพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มีทางเลือกที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งประกันชีวิตควบการลงทุน หรือเรียกย่อๆ ว่า “Unit-Linked” ถือเป็นรูปแบบกรมธรรม์แบบใหม่ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถใช้คุ้มครองความเสี่ยงพร้อมๆ ไปกับการสร้างโอกาสในการเลือกลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยมืออาชีพ

สล็อตออนไลน์

ทั้งนี้ Unit-Linked จะเป็นการการนำกรมธรรม์ประกันชีวิตมาขายควบกับกองทุนรวม โดยเบี้ยประกันที่ผู้ซื้อจ่ายไปนั้น จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะถูกนำไปซื้อความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ชีวิตกำหนด และ ส่วนที่สองจะถูกนำไปใช้ซื้อกองทุนรวมตามที่ผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองภายใต้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้ถือ Unit-Linked

จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเป็นหลัก แต่หากผู้ถือมีชีวิตอยู่จนกระทั่งสัญญาครบกำหนดก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการซื้อประกันแบบทั่วๆไป (แต่อาจมีความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุน)

jumboslot

เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประกันชีวิตทั่วไป ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) และกองทุนรวมมากขึ้น จึงขอนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ ดังข้อมูลที่ปรากฏตามตารางด้านล่าง

โดยสรุปแล้วการประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit-Linked ก็เปรียบเหมือนกับการนำเอารูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต และกองทุนรวมไปรวมกันนั่นเอง Unit-Linked จึงเหมาะสำหรับท่านที่มีความต้องการที่จะสะสมความมั่งคั่ง และในขณะเดียวกัน ก็ต้องการที่จะจัดเตรียมทุนทรัพย์ให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของท่านหากท่านเสียชีวิต โดยกลไกของ Unit-Linked

เครดิตฟรี

สามารถตอบโจทย์ความต้องการสะสมความมั่งคั่งผ่านทางการเลือกลงทุนในหน่วยลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติม และยังสามารถตอบโจทย์ในด้านการคุ้มครองชีวิตของบุคคลที่อยู่ในความดูแลของท่าน ผ่านทางสินไหมที่จะได้รับในกรณีมรณกรรมได้ด้วย

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน Unit-Linked ในประเทศไทยอาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเองต้องมีความรู้ในเรื่องการลงทุนด้วย แต่สำหรับในต่างประเทศถือเป็นแบบประกันที่ค่อนข้างรู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในอนาคตสินค้าแบบประกันชีวิตควบการลงทุนในประเทศไทยก็จะมีการพัฒนาออกมา

สล็อต

ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันมากขึ้นแน่นอน เป็นการวางแผนการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง

You may also like...