Daily Archive: March 31, 2021

การหักภาษี ณ ที่จ่าย : กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์มรดก

ประเด็นเรื่องภาษีมรดกเป็นเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจ และรอคอยการประกาศใช้กฎหมายภาษีมรดกอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการส่งมอบมรดกและผู้ที่จะได้รับมรดก ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวทางและหลักการในการจัดเก็บภาษีอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทายาทโดยพินัยกรรมหรือโอนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีค่าตอบแทน จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่หากทายาทผู้ได้รับมรดกมีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์มรดกนั้น จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง สล็อตออนไลน์ เงินภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่จดทะเบียน ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้คำนวณจากราคาขายอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดขึ้น ในกรณีโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นเท่าใดก็ตาม ให้ถือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น เงินได้ที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ตามอัตราก้าวหน้า ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องเสีย คำว่า “จำนวนปีที่ถือครอง” หมายถึง...