Daily Archive: March 27, 2021

เงื่อนไขใหม่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน

อย่างที่คุยกันไปแล้วสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยมา 10 ปีแล้ว และปัญหาผู้สูงอายุจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐเองก็อยากให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐมากเกินไป ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นคนที่น่าจะมีปัญหาการเงินหลังเกษียณมากที่สุดได้มีเงินออมอย่างเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ รัฐบาลไทยจึงได้มีการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติครบ 3 วาระแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา (2558) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยจะกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน มีดังนี้ สล็อตออนไลน์ เปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยต้องไม่ต่ำกว่า 2% และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง … กฎหมายเดิมกำหนดว่านายจ้างห้ามจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่าเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม ฟังดูก็เหมือนดีนะเพราะนายจ้างต้องสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่าลูกจ้าง...