Daily Archive: March 13, 2021

ไม่ต้องกลัวการเป็นหนี้ ถ้าวางแผนให้ดีก็มีชัย

ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ แต่บางครั้งก็อาจมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในจำนวนที่มากกว่าเงินออมที่สะสมไว้ เช่น ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย จ่ายค่ารักษาพยาบาล ลงทุนทำธุรกิจ จ่ายค่าเล่าเรียน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งหากมีการวางแผนที่ดีและมีวินัยที่จะปฏิบัติตามแผนแล้ว การก่อหนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวตรงกันข้ามหากขาดการวางแผนที่ดีและขาดวินัยทางการเงิน โอกาสเกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวจนประสบปัญหาทางการเงินและถูกฟ้องดำเนินคดีก็มีโอกาสสูงเช่นกัน และนี่คือเทคนิคง่ายๆ เพื่อให้การก่อหนี้ดีต่อใจ slotxo เข้าใจตนเอง หากต้องการก่อหนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรจำเป็น อะไรไม่จำเป็น หากแยกแยะไม่ได้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้จ่ายเกินตัว ทำให้กู้ยืมมากกว่าความจำเป็นพื้นฐานมากเกินไป เข้าใจศักยภาพการชำระหนี้ของตนเอง อย่าเพิ่งเริ่มต้นก่อหนี้จนกว่าจะมั่นใจ เช่น กรณีซื้อทรัพย์สินราคาสูง เช่น บ้าน รถยนต์ ต้องพยายามสร้างเงินออมให้มีมูลค่าประมาณ 30 – 40% ของราคาซื้อขาย และเมื่อคำนวณการผ่อนชำระคืนทั้งหมดแล้วไม่ควรเกิน...