Daily Archive: March 7, 2021

ออกแบบเงินใช้ยามเกษียณได้ด้วยกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับมนุษย์เงินเดือน ก่อนที่จะก้าวออกจากชีวิตการทำงานประจำและเริ่มใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณ หรือเริ่มเดินทางใหม่ในเส้นทางของอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการก็ตาม คำถามคือมีการเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมเงินให้พอเพียงหรือยัง ปัจจุบันหลายๆ บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ให้กับพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้มีเงินก้อนจำนวนไม่น้อยในวันที่ออกจากงาน เพราะนอกจากเงินที่สะสมเข้าไปในกองทุนแล้ว ยังได้รับเงินสมทบจากนายจ้างและผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาการทำงาน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับเงินก้อนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หลายครั้งเงินก้อนดังกล่าวถูกนำไปใช้จนหมดก่อนถึงเวลาอันควร ดังนั้น ก่อนที่จะนำเงินออกมาควรรับรู้ทางเลือกในการรับเงินจากกองทุนนี้และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้สามารถจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม และไม่ถูกนำไปใช้เกินกว่าความจำเป็น slotxo กรณีเกษียณอายุ หากยังเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบ 5 ปี และอายุครบ 55 ปี ขึ้นไป สามารถเลือกรับเงินได้ดังนี้ เลือกคงเงินทั้งหมดไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากยังมีเงินออมหรือมีรายได้จากส่วนอื่น ซึ่งยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนนี้ สามารถขอให้บริษัทคงเงินและบริหารเงินให้ต่อเนื่อง และถอนออกมาเมื่อต้องการใช้เงิน...