Daily Archive: March 6, 2021

ทำอย่างไร? เมื่อเงินที่เตรียมเพื่อเกษียณเกิดขาดทุน

ก่อนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณ เราควรเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องสุขภาพทางร่างกาย และสุขภาพทางการเงิน ในส่วนของสุขภาพทางการเงินนั้น ควรตั้งคำถามกับตัวเองก่อน ดังนี้ o ปัจจุบันมีสินทรัพย์ และหนี้สินอยู่เป็นจำนวนเท่าใด o เงินที่จะใช้หลังเกษียณเป็นจำนวนเงินเท่าใด และตอนนี้มีเพียงพอหรือไม่ o เงินลงทุนที่จะใช้หลังเกษียณ ปัจจุบันลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ใดบ้าง o ยังขาดเงินที่จะใช้หลังเกษียณอีกเท่าไร และต้องลงทุนเพิ่มอีกจำนวนเท่าไร slotxo หากสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ จะทำให้สามารถวางแผนการลงทุนเพื่อที่จะเกษียณได้ ปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนเพื่อการเกษียณที่หลากหลาย เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ประกันชีวิต รวมไปถึงกองทุนรวม ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น หากต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายการเกษียณ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของชีวิต ควรทำความเข้าใจลักษณะสินทรัพย์ที่ลงทุนทั้งในด้านนโยบายการลงทุน ผลตอบแทน...