Daily Archive: March 3, 2021

5 เสาหลัก สำหรับเก็บเงินไว้ใช้ยามแก่เฒ่า

ไม่ใช่เพียงเฉพาะประเทศไทยที่มีความกังวลใจเรื่องสังคมผู้สูงอายุและการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ แต่ปัญหาเรื่องการมีเงินไม่พอใช้หลังการเกษียณเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาจากการสำรวจคน 100 คน พบว่ามีเพียง 41 คนที่มีเงินพอใช้หลังวัยเกษียณ มี 4 คนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และมี 1 คน ที่บอกว่าตัวเองอยู่ในฐานะเศรษฐี ส่วนอีก 59 คนยอมรับว่ามีเงินไม่พอใช้สำหรับการเกษียณ การเตรียมเงินเพื่อการเกษียณจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับทุกๆ คนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดในโลก ธนาคารโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและตั้งกรอบแนวคิดเพื่อจัดการกับปัญหานี้โดยแนะแนวรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณทั้งในภาคบังคับและสมัครใจซึ่งประกอบไปด้วย 5 เสาหลัก เรียกว่า Pillar 0, 1, 2, 3, 4 slotxo ระบบการออมเพื่อการเกษียณของประเทศไทยนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้เช่นเดียวกัน มาดูกันว่ามีอะไรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้าง เสาหลักแรก...