Daily Archive: March 1, 2021

หนี้สิน กู้ได้ ชำระได้ ไม่ยากเลย

หากไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมสมบูรณ์ในด้านการเงิน หรือไม่ได้มีรายได้สูงมากพอที่จะซื้อทรัพย์สินหรือจัดการปัญหาการเงินที่ไม่อยู่ในแผนด้วยเงินสด ในช่วงชีวิตหนึ่งอาจจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อจัดหาสินทรัพย์ชิ้นใหญ่บางอย่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้น ส่วนใหญ่แล้ว แต่ละครอบครัวจะมีหนี้สินหลักซึ่งเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ต่อครอบครัว และจะต้องอาศัยการจัดการและบริหารหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ หนี้สินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หนี้สินเพื่อซื้อรถยนต์ หนี้สินเพื่อการศึกษา และหนี้สินเพื่อค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ในกรณีที่ครอบครัวของเรายังไม่มีภาระหนี้สินให้รับผิดชอบ ก่อนที่จะเริ่มก่อหนี้ควรจะต้องจัดการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้เงินเสียก่อนที่จะเริ่มก่อหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสร้างหนี้เกินตัวและเกินความสามารถในการชำระหนี้ ได้แก่ slotxo ปรับเปลี่ยนนิสัย การสร้างหนี้ใหม่จะต้องเป็นหนี้ที่สร้างรายได้หรือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ท่องคาถา “ลดหนี้ ละนิสัยฟุ่มเฟือย ลงทุนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” การใช้จ่ายเงินเกินตัว ปัจจุบันการกู้ยืมทำได้ง่าย ทำให้การตัดสินใจซื้อเป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่รอบคอบ เกิดการกู้ยืมเกินความสามารถในการชำระหนี้ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ ที่มีราคาแพงเกินกว่ากำลังเงินของครอบครัว การแข่งขันและเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น บางครอบครัวกลัวจะน้อยหน้าเพื่อนบ้าน...