เงื่อนไขใหม่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน

อย่างที่คุยกันไปแล้วสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยมา 10 ปีแล้ว และปัญหาผู้สูงอายุจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐเองก็อยากให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐมากเกินไป ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นคนที่น่าจะมีปัญหาการเงินหลังเกษียณมากที่สุดได้มีเงินออมอย่างเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ

รัฐบาลไทยจึงได้มีการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติครบ 3 วาระแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา (2558) และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยจะกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือน มีดังนี้

สล็อตออนไลน์

เปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยต้องไม่ต่ำกว่า 2% และไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง …

กฎหมายเดิมกำหนดว่านายจ้างห้ามจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่าเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม ฟังดูก็เหมือนดีนะเพราะนายจ้างต้องสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่าลูกจ้าง ดังนั้น ถ้าลูกจ้างก็จะจ่ายเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% นายจ้างก็ต้องจ่ายเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต่ำกว่า 3% แต่ความเป็นจริงก็คือ
กฎหมายนี้กลับเป็นตัวลิดรอนประโยชน์ของลูกจ้าง เหตุผลเพราะคนที่กำหนดอัตราเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือนายจ้าง ดังนั้น หากนายจ้างกำหนดจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ 3% ลูกจ้างก็สะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แค่ 3% เท่านั้น ทั้งที่ลูกจ้างมีสิทธิจ่ายเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงถึง 15% ของค่าจ้างและสูงสุดไม่เกิน
500,000 บาท ดังนั้นกฎหมายเดิมทำให้ลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเต็มที่ กฎหมายใหม่จะปลดล็อคเรื่องนี้ ทำให้ลูกจ้างสะสมและใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มากขึ้น

jumboslot

เพิ่มทางเลือกให้ลูกจ้างที่ ออกจากงานเมื่อมีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ขอรับเงินเป็นงวดได้ เช่นเดียวกับลูกจ้างที่เกษียณอายุ แต่จะรับเงินเป็นงวดได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วคืออายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 23/2) เพื่อให้ลูกจ้างสามารถให้เงินในกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพของตนเองเติบโตต่อเนื่อง และยังสามารถนำมาใช้จ่ายได้ในแต่ละปี

เดิมทีมาตรา 23/2 กำหนดให้เฉพาะลูกจ้างเกษียณอายุเท่านั้นถึงขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ โดยลูกจ้างรายนั้นยังคงเป็นสมาชิกกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน แต่ลูกจ้างรายนั้นและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบสาหรับลูกจ้างรายนั้นอีก …” แต่กฎหมายใหม่ให้โอกาสลูกจ้างที่ขอแค่อายุครบ
55 ปีและเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปีก็สามารถขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะขอรับเงินเป็นงวดหรือไม่ ขอให้ดูค่าใช้จ่ายในการรับเงินแต่ละงวดก่อนนะครับว่าต้องเสียเท่าไหร่ เท่าที่ทราบค่าใช้จ่ายที่คิดกันตอนนี้อยู่ที่ 100 บาทต่องวดที่รับเงินออกมา ไม่สนใจว่าเราถอนมากหรือน้อย
ดังนั้นหากเราถอนเงินงวดละ 10,000 บาท เท่ากับเราต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 1% ต่อครั้งที่ถอนเลยทีเดียว หากถอนแค่ 1000 บาท ก็เท่ากับเราเสียค่าใช้จ่ายถึง 10% ดังนั้นหากเราสามารถบริหารเงินได้เอง ผมแนะนำถอนออกมาทั้งก้อนเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพวกนี้ แล้วเอาเงินมาลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกมากมาย
จะเลือกให้มีนโยบายการลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมก็ทำได้ไม่ยากครับ

เครดิตฟรี

เพิ่มทางเลือกให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกรณีที่ไม่ใช่เป็นการลาออกจากกองทุน เช่น การที่ลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดออกจากงาน การที่นายจ้างถอนตัวจาก pooled fund และไม่ได้จัดตั้งกองทุนใหม่ การที่กองทุนเลิก ฯลฯ รวมถึงลูกจ้างที่ลาออกจากงานแล้วแต่ยังคงเงินไว้ในกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพหรือขอรับเงินเป็นงวด ให้ลูกจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ โอนเงินทั้งหมดที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่ลูกจ้างคงไว้ หรือเงินที่ลูกจ้างเหลือจากการขอรับเงินเป็นงวด ไปยัง RMF หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันกรณีออกจากงานหรือชราภาพได้

กฎหมายใหม่นี้ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนที่สะสมเงินอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถสะสมเงินต่อได้สามารถโอนเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนเองไป RMF หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันกรณีออกจากงานหรือชราภาพ ได้โดยไม่เสียสิทธิทางภาษี ช่วยให้การออมเงินเพื่อเกษียณอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สล็อต

กล่าวโดยสรุป คือ กฎหมายใหม่จะช่วยให้มนุษย์เงินเดือนสามารถได้ประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่มากขึ้น แต่ใครจะได้ประโยชน์จากกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับวินัยทางการเงินของตนเองครับ ลองมาศึกษากันดูครับ

You may also like...