Daily Archive: February 25, 2021

เรื่องต้องรู้ ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ

ชีวิตก็เหมือนการเดินทางที่ทุกคนต่างต้องการถึงเป้าหมายด้วยความปลอดภัย โดยระหว่างการเดินทางก็ต้องมีการตรวจเช็ครถเป็นระยะและแวะพักข้างทางบ้าง ซึ่งอาจทำให้ถึงจุดหมายช้าลง แต่ก็เพื่อให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด ชีวิตก็เช่นเดียวกัน ในทุกช่วงอายุกว่าจะถึงอิสรภาพในวัยเกษียณมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อย่างไรก็ตาม หากเข้าใจ มีเป้าหมาย และลงมือทำ รับรองจะมีวัยเกษียณที่มีความสุขแน่นอน slotxo รู้จักตั้งเป้าหมายกำหนดอายุเกษียณการตั้งเป้าหมายเกษียณอายุ จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมตัว อายุเกษียณคนไทยอยู่ในช่วง 55 – 60 ปี แม้จะมีประกาศขยายอายุเกษียณของข้าราชการเป็น 63 ปี แต่ก็ต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านอีก 6 ปี ในขณะที่บางคนก็อาจอยากเกษียณอายุก่อนซึ่งกรณีนี้ยิ่งต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมเงิน เตรียมร่างกาย เตรียมจิตใจให้พร้อมเมื่อถึงอายุที่ตั้งเป้าหมายไว้ รู้ประมาณการระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณกี่ปีเพื่อให้รู้ว่าหลังจากไม่มีรายได้จะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของลูกหลาน โดยสามารถประเมินได้จากอายุขัยเฉลี่ยของคนในครอบครัว ความแข็งแรงของร่างกาย ประวัติเจ็บป่วยโรคประจำตัว พฤติกรรมการใช้ชีวิต...