ราคามีเป้าหมายอย่างไร

หน้าที่หลักของธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)หมายถึงการดูแลให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพด้านราคา ซึ่ง
เป็น การมีอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ าและไม่ปั่นป่วน (Low and stable inflation) ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อ
การตัดสินใจรวมทั้งกำหนดแผนการบริโภค การสร้าง การเก็บออม รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งช่วยส่งเสริมการ
เจริญวัยทางด้านเศรษฐกิจ และก็การจ้างแรงงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพราะเหตุว่าอัตราเงินเฟ้อที่อยู่จะระดับต่ า
และไม่ปั่นป่วนจะช่วย

slotxo

xoslot

xoslot

สล็อต xo

 รักษาอ าท้องนาจจ่ายตลาดผู้ซื้อและก็ผู้ออม
 รักษาระดับความสามารถสำหรับการแข่งด้านราคาของภาคธุรกิจอีกทั้งในแล้วก็เมืองนอก
 ลดความเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าดอกเบี้ยที่จริงจริง (Real interest rate)
 สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องด้วยช่วยลดความไม่เที่ยง ซึ่งเป็นเหตุลบต่อการ
คิดแผนและก็ตกลงใจสำหรับการบริโภคและก็การลงทุนของภาคเอกชน
อัตราแลกเปลี่ยนรวมทั้งดรรชนีค่าเงินบาท (NEER&REER)
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินแนวนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดแจง (managed float) ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม
2540 ดังนี้ ภายใต้กรอบจุดมุ่งหมายเงินเฟ้อที่ใช้แนวนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดแจง ค่าเงิน
บาทจะเคลื่อนเปลี่ยนไปตามภาวการณ์ตลาด ซึ่งสะท้อนสิ่งที่ต้องการแล้วก็อุปทานของเงินบาทเปรียบเทียบ
กับเงินตราต่างประเทศ
 ดังนี้สำหรับในการด าเนินแนวทางอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดแจงนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (1) จะไม่ก าคราวดระดับอัตรา
แลกในค่าใดค่าหนึ่ง (2) จะดูแลไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนขยับเขยื้อนปั่นป่วนมากจนเกินความจำเป็น โดยยิ่งไปกว่านั้น
การเคลื่อนไหวจากเงินลงทุนไหลเข้าเพื่อเก็งก าไร โดยการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนจำต้องไม่ขัดกับแนวนโยบายการคลัง
ภายใต้กรอบจุดมุ่งหมายเงินเฟ้อ
 แต่ ในบางช่วง ความอยากระหว่างอุปสงค์และก็อุปทานไม่ได้พอดิบพอดีกัน ท าให้ค่าเงินบาทแกว่งไกวขึ้น
ลงตลอดระยะเวลา โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้อัตราแลกเปลี่ยนขยับเขยื้อนตามสภาวะตลาดภายใต้ข้อแม้ดังต่อไปนี้ (1)
ดูแลความปั่นป่วน (volatility) ของค่าเงินให้อยู่ในระดับที่เศรษฐกิจยอมรับได้ (2) รักษาความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการ
ชิงชัยโดยตรึกตรองจาก Nominal effective exchange rate (NEER) เป็นหลัก ซึ่งมีสกุลเงิน
ของคู่ค้าและก็ คู่ต่อสู้ที่ส าคัญในตลาดลำดับที่สาม ไม่ใช่เฉพาะ ดอลลาร์ สกรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (3) ไม่ฝ่าฝืนแนวโน้มที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ เพราะเหตุว่าจะน าไปสู่การสั่งสมความไม่พอดี (Imbalances)
กลไกการส่งผ่าน
การด าเนินแนวนโยบายการคลังเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลาราว 1-2 ปี ตั้งแต่แมื่อ
คณะกรรมการฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าดอกเบี้ยแผนการ โดยจะทำให้เกิดผลกระทบผ่านระบบการคลังในวิถีทาง
ต่างๆ5 หนทาง เช่น

  1. หนทางอัตราค่าดอกเบี้ย (Interest rate channel)
  2. วิถีทางสินเชื่อ (Credit channel)
  3. วิถีทางราคาทรัพย์สิน (Asset price channel)
  4. วิถีทางอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate channel)
  5. หนทางการคาดคะเน (Expectations channel)
    โดยการส่งผ่านภายใต้วิถีทางกลุ่มนี้จะขยายตัวกว้างไปสู่ความเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายและก็การลงทุนใน
    ระบบเศรษฐกิจรวมทั้งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อปริมาณผลผลิตและก็อัตราเงินเฟ้อท้ายที่สุด

You may also like...