Tagged: หุ้นยั่งยืน

ลงทุนหุ้นยั่งยืนวันนี้ เพื่ออนาคตข้างหน้า

ทุกวันนี้ มีกลยุทธ์การลงทุนมากมาย ที่นักลงทุนสามารถเรียนรู้และนำมาใช้ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีกลยุทธ์และรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย แต่ทุกคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือ คาดหวังผลตอบแทนที่ดี แม้ว่า ในปัจจุบันนักลงทุนไม่ได้ลงทุนเพื่อต้องการสร้างผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการเห็นบริษัทที่ตัวเองลงทุน มีการดำเนินธุรกิจที่ดี เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส ผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สล็อตออนไลน์ โดยก่อนตัดสินใจลงทุน จะดูว่าบริษัทนั้นมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) หรือไม่ แปลว่า นอกจากผลการดำเนินงานต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ธุรกิจต้องมี CG ที่ดีด้วย และเมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง นักลงทุนกลับรู้สึกว่าถึงแม้บริษัทจะมีทั้งการเติบโตทางธุรกิจที่ดี มี...

ลงทุนหุ้น ESG ลดความเสี่ยงได้อย่างไร

นอกเหนือจากโอกาสการสร้างผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวแล้ว บริษัทที่คำนึงถึงความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ยังมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจอีกด้วย จากผลการศึกษาต่างๆ พบว่า บริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดี จะมีความเสี่ยงต่ำ เช่น มีโอกาสถูกฟ้องร้องต่ำ ปัญหาคอรัปชั่นต่ำ อีกทั้งต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ยังต่ำกว่าบริษัทที่ไม่ให้ความสำคัญด้าน ESG รวมถึงมีความได้เปรียบในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนั้น แม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทที่คำนึงถึงความยั่งยืน อาจมีสภาวะขึ้นลงตามสภาพแวดล้อมของตลาดแต่การลงทุนในหุ้นของบริษัทเหล่านี้จะมีความผันผวนน้อยกว่าในระยะยาว สล็อตออนไลน์ หมายความว่า ผลการดำเนินงานด้าน ESG มีความเชื่อมโยงทั้งในมิติของความเสี่ยง...

ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือ

ทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) สล็อตออนไลน์ เช่นเดียวกับนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยังเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโต มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลพนักงาน ดูแลผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย การใส่ใจดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเพียงการบริจาคเงินช่วยเหลือเท่านั้น แต่หมายถึงการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งการบูรณาการมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องใส่ใจดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Value Chain)...

ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือ

ทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เช่นเดียวกับนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยังเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย slotxo นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโต มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลพนักงาน ดูแลผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย การใส่ใจดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเพียงการบริจาคเงินช่วยเหลือเท่านั้น แต่หมายถึงการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งการบูรณาการมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องใส่ใจดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Value Chain)เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง...