Tagged: การออม

เลือกกู้หนี้กับสถาบันการเงินแบบไหน ให้โดนใจ

“อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่จะดีกว่านั้นหากไม่มีหนี้สิน กล่าวได้ว่าการไม่มีโรคบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้ “สุขกาย” ส่วนการไม่มีหนี้สินสะท้อนถึงสุขภาพการเงินที่แข็งแกร่งทำให้ “สุขใจ” อย่างไรก็ตาม การมีหนี้สินไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป เพราะการกู้ยืมทำให้ได้ครอบครองสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมากกว่าเงินที่มีอยู่และกู้เพื่อดำรงชีพได้ เช่น บ้าน รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ก่อนตัดสินใจกู้เงิน ต้องเลือกกู้กับสถาบันการเงินที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณา มีดังนี้ slotxo เลือกให้เหมาะสม สินเชื่อของสถาบันการเงินมีหลายประเภท ผู้ขอสินเชื่อควรเลือกประเภทสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home for Cash) เหมาะสำหรับผู้ที่มีหลักประกันเงินกู้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งปลอดภาระผูกพันและต้องการเงินทุนจำนวนมากพอสมควรเพื่อประกอบธุรกิจ คิดดอกเบี้ยแบบต้นลดดอกลด โดยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกรูปแบบของการคิดดอกเบี้ย การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อและสถาบันการเงิน ข้อเสีย คือ...

เด็ก – ผู้สูงวัย เลือกซื้อประกันสุขภาพอย่างไรดี

การเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจหลีกหนีได้ ดังนั้น การทำประกันสุขภาพจึงเป็นทางเลือกในการผลักภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลได้ดีที่สุด การเลือกซื้อประกันสุขภาพจึงมีความจำเป็น ควรเลือกแผนและรายละเอียดของความคุ้มครองให้ตรงความต้องการในแต่ละช่วงอายุ คำถามจึงตามมาว่า วัยเด็กกับผู้สูงวัย ควรพิจารณาอะไรก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ slotxo ระยะเวลาความคุ้มครองที่แตกต่าง วัยเด็ก คือ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรง ทำให้มีโอกาสเจ็บป่วย ไม่สบายได้ง่าย แต่พอเริ่มโตขึ้นจนถึงอายุประมาณ 7 ปี การเจ็บป่วยจะเริ่มลดลงตามการเติบโตและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น ดังนั้น ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเพราะมีโอกาสที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง คือ ในช่วง 6 ปีแรก ในทางกลับกันพอเริ่มมีอายุมากขึ้น โรคภัยก็จะเพิ่มสูงขึ้น เริ่มจากช่วงอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป...

สร้างหนี้เมื่อพร้อม สำรวจตัวเองก่อนสร้างหนี้

“อิณาทานัง ทุกขัง โลเก การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก” พุทธศาสนสุภาษิตสุดคลาสสิค ที่ยังเป็นจริง เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตมนุษย์ไม่เปลี่ยน ไม่ว่าโลกจะหมุนเร็วเพียงใด เทคโนโลยีจะทันสมัยขนาดไหน เราก็ยังเห็นคนเป็นทุกข์จากการเป็นหนี้อยู่เสมอ ปัญหาหนี้สินถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่นอกจากจะบั่นทอนความสุขความสงบในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของผู้เป็นหนี้แล้วยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศได้อีกด้วย มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยและจากการสำรวจของหลายสำนัก ระบุตรงกันว่าสถานการณ์หนี้สินครัวเรือน ซึ่งเป็นหนี้สินส่วนบุคคลในประเทศไทยมีความน่ากังวลอยู่ไม่น้อย ทั้งข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าปัจจุบันหนี้ครัวเรือนไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย slotxo ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่เปิดเผยรายงานการวิจัยเมื่อปี 2560 เรื่อง “มุมมองใหม่หนี้ครัวเรือนไทยผ่าน Big Data ของเครดิตบูโร” โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่ครอบคลุมหนี้ 87%...

สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุเพื่อการเกษียณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการสัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่า ในปี 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 12 ล้านคน หรือ 18% ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสำรวจทักษะทางการเงินกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการสำรวจต่อเนื่องทุก 2 – 3 ปี พบว่าพฤติกรรมการออมเงินของคนไทยทั้งในแง่ออมเพื่อเกษียณและออมเผื่อฉุกเฉินควรได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้น เนื่องจากพบว่าคนไทยที่วางแผนเก็บออมเพื่อยามชราและสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้มีเพียง 14.2% slotxo นอกจากนี้ มีคนไทยที่ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่ถึง 32.2% และมีคนไทยอีก 37.3% ที่มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินรองรับการใช้จ่ายไม่ถึง 3 เดือน สำหรับด้านทัศนคติทางการเงิน...

ประกันสุขภาพ เลือกแบบเหมาจ่ายดีหรือไม่

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายก็เหมือนการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ คือ บริษัทที่รับประกันจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันในกรณีที่เจ็บป่วยตามทุนประกันที่ได้เลือกแผนประกันไว้ จึงมีหลายคนที่สนใจเลือกซื้อแบบเหมาจ่าย แต่ก่อนตัดสินใจซื้อควรพิจารณาข้อมูลให้ละเอียดก่อน slotxo ค่าเบี้ยประกัน เบี้ยประกันแบบเหมาจ่ายจะมีค่าเบี้ยสูงกว่าการเลือกซื้อสัญญาแนบท้ายประกันชีวิตแบบแยกซื้อ แต่ข้อดีของประกันแบบเหมาจ่าย คือ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การเคลมทำได้ง่าย และสะดวก แผนความคุ้มครองไม่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายต้องยอมเสียเบี้ยประกันที่แพง ส่วนความคุ้มครองสุขภาพแบบซื้อแยก สามารถเลือกแผนตามที่ต้องการ ไม่ต้องซื้อหมดทุกรายการ เพราะอาจจะไม่ต้องการความคุ้มครองก็ได้ xoslot ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่จะใช้บริการ ถึงจะเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แต่จะมีข้อจำกัดของวงเงินค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าห้องพัก ดังนั้น ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านห้องพักในโรงพยาบาลที่คาดว่าจะเข้ารับการรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยด้วยว่า เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ เครดิตฟรี สวัสดิการที่มีอยู่ สำหรับพนักงานประจำที่มีสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาล ให้พิจารณาความคุ้มครองที่ได้รับว่าเพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพออาจจะต้องมองหาประกันสุขภาพเพิ่มเติม...

การเวนคืนกรมธรรม์ มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

“พี่มีประกันชีวิตอยู่แล้ว คงไม่ซื้อเพิ่มหรอก” คาถากันตัวแทนที่มาเสนอขายประกันชีวิตที่หลายคนชอบใช้กัน ทั้งที่จริงประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่จำเป็น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์การเงินสำหรับการบริหารความเสี่ยง กรณีมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น แต่ก็ยังมีบางคนที่มีทัศนคติลบกับประกันชีวิต ปัจจุบันคนไทยรู้จักผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกันเป็นอย่างดี แต่มีประเด็นหนึ่งที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ คือ การเวนคืนกรมธรรม์ โดยคำถามหลักคงหนีไม่พ้น “การเวนคืนมีประโยชน์หรือเสียประโยชน์” slotxo ข้อดี กรณีซื้อประกันชีวิตผิดแบบตั้งแต่ต้น เพราะส่วนใหญ่คนไทยจะซื้อประกันชีวิตเพราะถูกขายมากกว่าอยากซื้อ หลายคนจึงซื้อประกันชีวิตด้วยความเกรงใจ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกรมธรรม์ที่ซื้อ การเวนคืนกรมธรรม์เดิม เพื่อซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะสมก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่ กรณีที่กรมธรรม์เดิมไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการ เช่น เดิมซื้อกรมธรรม์ที่ทุนประกันสูงๆ เนื่องจากมีภาระความรับผิดชอบมาก เช่น มีภาระหนี้สินสูง แต่ปัจจุบันภาระความรับผิดชอบลดลงหรือหนี้สินไม่มีแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องแบกภาระการจ่ายเบี้ยประกันสูงๆ เพื่อทุนประกันสูงอีกต่อไป การเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อลดภาระหรือมองหาช่องทางการออมเงินใหม่ที่ดีกว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี xoslot กรณีที่กรมธรรม์ใหม่ให้ประโยชน์มากกว่ากรมธรรม์เดิม...

เลือกประกันสุขภาพ ให้เหมาะกับตัวเอง

การไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ความเป็นจริงของชีวิตทุกคนคงเคยเผชิญเหตุการณ์การเจ็บป่วยของตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งเมื่อเข้าทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล มักจะเจอคำถามว่า “มีประกันหรือเปล่า” “ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลอะไรบ้าง” สิ่งที่ไม่เคยต่อรองหรือปฏิเสธได้เลย คือ ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งบางคนเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตต้องนำมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น การวางแผนประกันสุขภาพจึงมีความสำคัญ เพราะเป็นการบริหารความเสี่ยงในการวางแผนการเงิน ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวเอง มีดังนี้ slotxo ประเมินความเสี่ยง โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เช่น เบาหวาน มะเร็ง ว่าคนในครอบครัวเป็นกันหรือไม่ มีโอกาสถ่ายทอดมายังตัวเองหรือไม่พฤติกรรมของตนเองว่า ดื่มสุรา สูบบุหรี่ นอนดึก ชอบกินของทอด หวาน มัน เค็ม เครียด ไม่ออกกำลังกาย นั่งทำงานนานไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งโรคความดันโลหิตสูง...

เลือกประกันรับมือกับโรค COVID-19

เลือกประกันรับมือกับโรค COVID-19

ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่เริ่มพบตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมากขึ้น เข้าใจว่าช่วงนี้หลายคนเริ่มมีความกังวล และตื่นตัวที่จะหาหลักประกันที่คุ้มครองหากติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่นี้ ทำให้ในเวลานี้บริษัทประกันภัยต่างออกแบบกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสCOVID-19 ออกมาในตลาดเป็นจำนวนมาก slotxo หลายคนตัดสินใจเลือกไม่ถูก ว่าควรซื้อกรมธรรม์ประกันแบบไหนดี ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันแบบใด ผู้เขียนขอแนะนำให้ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจนก่อน เพราะบางแบบกรมธรรม์จะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ หรือบางแบบจะจ่ายเป็นเงินก้อนชดเชยให้เมื่อตรวจพบว่าได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 หรือบางแบบประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้เมื่อผู้เอาประกันเข้าขั้นโคม่าหรือเสียชีวิต บางแบบก็ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีโรคประจำตัวมาก่อน บางแบบก็ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก่อนทำประกัน หรือบางแบบประกันก็มีระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ (Waiting Period) 14 วัน ดังนั้น ขอสรุปความคุ้มครองหรือผลประโยชน์หลักๆ ของแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองเชื้อไวรัส COVID-19 ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น xoslot...

จัดการเงินในช่วงวิกฤติ ให้ชีวิตรอด

จัดการเงินในช่วงวิกฤติ ให้ชีวิตรอด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน หลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเริ่มปรับลดจำนวนพนักงาน ลดวันทำงาน ปรับลดเงินเดือน หรือขอความร่วมมือให้พนักงานลาโดยไม่รับเงินเดือน (Leave without Pay) หยุดกิจการชั่วคราว รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระก็เริ่มขาดรายได้ ซึ่งไม่รู้วิกฤติครั้งนี้จะกินระยะเวลานานเท่าใดผลกระทบรุนแรงแค่ไหน และจะกลับมาสู่ปกติได้เมื่อไหร่ หลายๆ คนมีความกังวล รู้สึกถึงความเสี่ยงในการถูกออกจากงาน รวมไปถึงความเสี่ยงในด้านรายได้ที่ลดลง slotxo ดังนั้น การบริหารจัดการเงินให้พร้อมรับมือกับภาวะวิกฤติจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประคองชีวิตให้รอดผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ 5 ขั้นตอน เอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ COVID-19 สำรวจสินทรัพย์ เงินสำรองฉุกเฉิน สำรวจสินทรัพย์ที่มีทั้งหมด เพื่อดูว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้าง และอยู่ที่ใด เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน...

เทคนิคการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

เทคนิคการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีและการพัฒนาด้านการขนส่ง ทำให้เกิดความสะดวกสบายด้านการบริการมากขึ้น แต่มีหลายคนที่ไม่เคยสังเกตพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเอง โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ทำได้แสนง่ายดาย เพียงไม่กี่คลิกก็สามารถซื้อสินค้าได้ มารู้ตัวอีกที คือ มีหนี้ที่ต้องจ่ายเกินกำลังไปแล้ว ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ระบุว่าในปี 2561 คนไทยกว่า 21 ล้านคน หรือ 30% ของประชากรทั้งหมด “มีหนี้” โดยกลุ่มที่เป็นหนี้มากที่สุด คือ วัยเริ่มทำงาน อายุ 25 – 35 ปี และกว่าครึ่งหนึ่งของคนอายุ 30 ปี มีหนี้จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคและหนี้บัตรเครดิต “หนี้บัตรเครดิต” ปัญหายอดฮิตของคนไทยในปัจจุบัน...