Daily Archive: October 3, 2021

อ่าน Fund Fact Sheet อย่างไร ให้ทะลุปรุโปร่ง

หลังจากศึกษาหาความรู้และตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลงทุนกองทุนรวม ด้วยการใส่เงินทุกๆ เดือน หรือ DCA เพื่อให้มีเงินใช้หลังวัยเกษียณ ก็มาถึงขั้นตอนการเลือกว่าจะแบ่งเงินไปลงทุนกองทุนประเภทไหนบ้าง ซึ่งในขั้นตอนนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องทำ ก็คือ การอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือที่รู้จักกันดีว่า Fund Fact Sheet ก่อนที่เราจะทานยาเพื่อรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ต้องอ่านฉลากยาก่อนทานทุกครั้ง เพื่อให้รู้ว่ายามีสรรพคุณอะไรบ้าง รวมไปถึงคำเตือนต่างๆ เช่นเดียวกัน Fund Fact Sheet จะบอกสรรพคุณของกองทุนนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร สล็อตออนไลน์ ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจลงทุนกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ต้องอ่าน Fund Fact Sheet และทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ ซึ่งจะว่าไปแล้วใช้เวลาไม่กี่อึดใจก็เห็นภาพรวมของกองทุนนั้นได้ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์...