ทำอย่างไร ไม่ให้ผิดเงื่อนไขลงทุน LTF-RMF

หลายคนคงรู้จักและลงทุนอยู่แล้วในกองทุนฝาแฝด LTF และ RMF แต่สิ่งที่ผู้ลงทุนใน LTFและ RMF มักจะเป็นกังวลอยู่เสมอก็คือการทำผิดเงื่อนไขการลงทุน ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น จึงควรศึกษาถึงเงื่อนไขการลงทุนให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อและขาย

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีจุดเด่นตรงที่การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจูงใจ เพียงแต่ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เงื่อนไขการลงทุน LTF คือ ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนใน LTF ไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินและต้องไม่เกิน 500,000 แสนบาทต่อปี และต้องถือครองกองทุน LTF ดังกล่าวไว้อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน โดยจะไม่มีเงื่อนไขที่บังคับให้ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น
และสามารถนับเงินแต่ละก้อนที่ลงทุนแยกกันได้

สล็อตออนไลน์

ส่วนเงื่อนไขการลงทุนใน RMF จะมีความซับซ้อนกว่าคือ ยอดเงินลงทุนที่จะนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินและต้องไม่เกิน 500,000 แสนบาทต่อปี โดยต้องนับรวมกับเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. ลงทุนใน RMF ต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2. ต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน (ยกเว้นปีใดที่ไม่มีเงินได้ ก็ไม่ต้องลงทุน)
  3. ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนและถือครองหน่วยลงทุน RMF จนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และจะต้องมีการลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน RMF ครั้งแรก (การนับ 5 ปี ให้นับเฉพาะปีที่มีการซื้อ RMF ปีใดไม่ลงทุนจะไม่นับว่ามีอายุการลงทุนในปีนั้น)
  4. เงินลงทุนขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หรือ 3% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี (แล้วแต่ว่าจำนวนไหนจะต่ำกว่า)

jumboslot

นอกจากนั้น หากผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ผู้ลงทุนจะยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital gain) อีกด้วย

3 รูปแบบ การทำผิดเงื่อนไข

การลงทุนใน LTF และ RMF มีข้อดีหลายเรื่อง แต่ก็มีข้อควรระวัง คือ การทำผิดเงื่อนไข

กรณีที่ 1 ซื้อเกินสิทธิ : ผู้ลงทุนจะต้องนำ Capital gain ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน LTF และ RMF (นับเฉพาะส่วนที่ลงทุนเกิน) ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เครดิตฟรี

กรณีที่ 2 ขายคืน LTF ก่อนครบกำหนด 7 ปีปฏิทิน (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จะถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน) : ผู้ลงทุนต้องคืนภาษีที่ได้รับการยกเว้นไป พร้อมจ่ายเงินคืนเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ลงทุนขอยกเว้นภาษีจนถึงเดือนที่ผู้ลงทุนทราบว่าตนได้ทำผิดเงื่อนไขการลงทุน นอกจากนี้ ต้องนำ Capital gain
ที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมเป็นเงินได้ของปีที่ขายคืนเพื่อเสียภาษีเงินได้อีกด้วย

กรณีที่ 3 ผิดเงื่อนไข RMF : อาจเกิดจากการลงทุนขั้นต่ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด, ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกิน 1 ปี, ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์หรือลงทุนไม่ครบ 5 ปีเต็ม (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จะถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน) ข้อปฏิบัติสำหรับนักลงทุนที่ทำผิดเงื่อนไข แบ่งออกได้เป็น 2 กรณีดังนี้

  1. กรณีลงทุนไม่ถึง 5 ปี และผิดเงื่อนไข : ผู้ลงทุนจะต้องคืนภาษีทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นมา โดย Capital gain จากการขายคืนหน่วยลงทุน ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี (ในกรณีนี้ บลจ. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายเบื้องต้นไว้ก่อน 3% ของ Capital gain)
  2. กรณีลงทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และผิดเงื่อนไข : ผู้ลงทุนจะต้องคืนภาษีได้รับยกเว้น 5 ปีย้อนหลัง โดย Capital gain จากการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษี นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนที่ทำผิดเงื่อนไขจ่ายคืนภาษีล่าช้า จะต้องจ่ายคืนเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ถัดจากปีที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้นด้วย

จะเห็นได้ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการขาย LTF และ RMF ก่อนกำหนดหรือการทำผิดเงื่อนไขจะมีด้วยกันหลายประการ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจ อีกทั้ง ควรวางแผนการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) อย่างรอบคอบ เลือกลงทุนตามความสามารถในการรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว” ณัฐมล แนะนำ

สล็อต

ดังนั้น แนะนำให้มอง LTF และ RMF เป็นเงินแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณ ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างวินัยในการลงทุน และแนะนำให้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำผิดเงื่อนไขในระหว่างที่ลงทุน และช่วยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากกองทุนทั้งสองประเภทอีกด้วย
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

You may also like...