ทำอย่างไร เมื่อผิดเงื่อนไขลงทุน LTF – RMF

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ตามปกติแล้วจะมีจุดเด่นตรงที่การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจูงใจ เพียงแต่ผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดของกองทุนแต่ละประเภท จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

โดยเงื่อนไขการลงทุนของ LTF คือ ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนใน LTF ไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินและต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะต้องถือครองกองทุน LTF ดังกล่าวไว้อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน โดยจะไม่มีเงื่อนไขที่บังคับให้ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น
และสามารถนับเงินแต่ละก้อนที่ลงทุนแยกกันได้

สล็อตออนไลน์

ส่วนเงื่อนไขการลงทุนใน RMF จะมีความซับซ้อนกว่า LTF คือ ยอดเงินลงทุนที่จะนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินและต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยจะต้องนับรวมกับเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. ลงทุนใน RMF ต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  2. ต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน (ยกเว้นปีใดที่ไม่มีเงินได้ ก็ไม่ต้องลงทุน)
  3. ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนและถือครองหน่วยลงทุน RMF จนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และจะต้องมีการลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน RMF ครั้งแรก (การนับ 5 ปี ให้นับเฉพาะปีที่มีการซื้อ RMF ปีใดไม่ลงทุนจะไม่นับว่ามีอายุการลงทุนในปีนั้น)
  4. เงินลงทุนขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หรือ 3% ของเงินได้พึงประเมินในแต่ละปี (แล้วแต่ว่าจำนวนไหนจะต่ำกว่า)

นอกจากนั้น หากผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ผู้ลงทุนจะยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) อีกด้วย

jumboslot

3 รูปแบบการทำผิดเงื่อนไข

การลงทุนในกองทุนแฝดมีข้อดีหลายเรื่อง แต่ก็มีข้อควรระวัง คือ การทำผิดเงื่อนไข โดยสามารถแบ่งได้หลายกรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ซื้อเกินสิทธิ

ผู้ลงทุนจะต้องนำ Capital Gain ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน LTF และ RMF (นับเฉพาะส่วนที่ลงทุนเกิน) ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณีที่ 2 ขายคืน LTF ก่อนครบกำหนด 7 ปีปฏิทิน (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จะถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน)

ผู้ลงทุนจะต้องคืนภาษีที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมด พร้อมจ่ายเงินคืนเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ลงทุนขอยกเว้นภาษีจนถึงเดือนที่ผู้ลงทุนทราบว่าตนได้ทำผิดเงื่อนไขการลงทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะต้องนำ Capital Gain ที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมเป็นเงินได้ของปีที่ขายคืนเพื่อเสียภาษีเงินได้อีกด้วย

เครดิตฟรี

กรณีที่ 3 ผิดเงื่อนไข RMF

ซึ่งอาจเกิดจากการลงทุนขั้นต่ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด, ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกิน 1 ปี, ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์หรือลงทุนไม่ครบ 5 ปีเต็ม (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพ จะถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน) ข้อปฏิบัติสำหรับนักลงทุนที่ทำผิดเงื่อนไข สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

  1. กรณีลงทุนไม่ถึง 5 ปี และผิดเงื่อนไข: ผู้ลงทุนจะต้องคืนภาษีทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้น โดย Capital Gain จากการขายคืนหน่วยลงทุน ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี (ในกรณีนี้ทาง บลจ. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายเบื้องต้นไว้ก่อน 3% ของ Capital Gain)
  2. กรณีลงทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และผิดเงื่อนไข: ผู้ลงทุนจะต้องคืนภาษีที่ได้รับยกเว้น 5 ปีย้อนหลัง โดย Capital Gain จากการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษี

นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนที่ทำผิดเงื่อนไขจ่ายคืนภาษีล่าช้า จะต้องจ่ายคืนเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ถัดจากปีที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้นด้วย

จะเห็นได้ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการขาย LTF และ RMF ก่อนกำหนดหรือการทำผิดเงื่อนไขจะมีด้วยกันหลายประการ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ในการลงทุนกองทุนรวม LTF และ RMF ให้เข้าใจ อีกทั้ง ควรวางแผนการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) อย่างรอบคอบ เลือกลงทุนตามความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว

สล็อต

ดังนั้น จึงแนะนำให้นักลงทุนมอง LTF และ RMF เป็นแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณ ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างวินัยในการลงทุน และแนะนำให้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำผิดเงื่อนไขในระหว่างที่ลงทุน และช่วยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
จากกองทุนทั้งสองประเภทอีกด้วย นักลงทุนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

You may also like...