Daily Archive: August 22, 2021

เทคนิคสแกนหาหุ้นคุณค่า

Value Investing (VI) จัดเป็นรูปแบบการลงทุนแบบหนึ่งที่เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นคุณค่าหรือลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ส่วนใหญ่แล้วการลงทุนหุ้นคุณค่าเป็นการลงทุนในกิจการที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business model) ที่ยั่งยืน ผลการดำเนินงานไม่เปลี่ยนแปลงมากนักตามความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง ผลกำไรมีการเติบโตสม่ำเสมอต่อเนื่อง มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับและยากที่คู่แข่งจะมาแข่งขันได้ง่าย ที่สำคัญ ราคาหุ้นในปัจจุบันมีราคาต่ำกว่ามูลค่ากิจการที่แท้จริงมาก เรียกว่า Margin of safety สูง สล็อตออนไลน์ วอร์เรน บัปเฟตต์ เป็นนักลงทุนคนแรกที่ริเริ่มแนวคิดการลงทุนในแบบหุ้นคุณค่า โดยหากพิจารณาพอร์ตการลงทุนล่าสุดของเขา (วันที่ 19 กันยายน 2560 จาก www.warren-buffett-portfolio.com) พบบริษัทที่มีคุณสมบัติในแบบหุ้นคุณค่า อย่าง Coca-cola, Wells,...