Daily Archive: July 30, 2021

เก็บหุ้นเข้าพอร์ต ตามเทรนด์โลก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลักๆ 4 ด้าน ได้แก่ การบริโภคอิ่มตัว การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการเพิ่มกำไรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากสงครามการค้า ดังนั้น การเลือกลงทุนก็ต้องล้อไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก สล็อตออนไลน์ การบริโภคทั่วโลกอิ่มตัว ทำให้แนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจ (จีดีพี) ลดต่ำลง โดยฐานจีดีพีของโลกที่ใหญ่ขึ้น การอุปโภคบริโภคของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ต่อหัวซึ่งกำลังอิ่มตัว และผลจากสงครามการค้า ทำให้อัตราการเติบโตของจีดีพีโลกใน 3 – 5 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มลดลง โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลง ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น การขาดแคลนแรงงาน สภาพสังคมที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ขณะเดียวกัน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัวซึ่งทำให้มีการลงทุนใหม่ในระบบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ธนาคารพาณิชย์อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจด้วยการใช้ดิจิทัลมากขึ้น หรือโครงการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)...