Daily Archive: July 27, 2021

เทคนิคคัดกรองหาหุ้นที่มีเงินสดเหลือๆ

ช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ธุรกิจหลายแห่งต่างลุ้นว่าจะขายของได้มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าขายไม่ดี กำไรคงหดหายหรือถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็อาจถึงขั้นขาดทุน ผลที่ตามมาคงหนีไม่พ้นสภาพคล่องหรือเงินสดในมือลดลงและไม่เพียงพอในการนำไปต่อยอดทำธุรกิจ ดังนั้น สภาพคล่องทางการเงินจึงมีความสำคัญต่อความอยู่รอดในการทำธุรกิจ สังเกตเห็นว่า แม้บางบริษัทจะโชว์ตัวเลขกำไร แต่พบว่าขาดสภาพคล่องและถึงขั้นปิดกิจการ นั่นเป็นเพราะงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีการบันทึกตามเกณฑ์เงินค้าง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ใช่เงินสดรับจ่ายจริง จึงไม่รู้ว่าบริษัทมีเงินสดในมือมากน้อยแค่ไหน ดังนั้น ถ้าจะดูว่าบริษัทนั้นๆ มีสภาพคล่องดีแค่ไหน ให้ดูงบกระแสเงินสด เพราะบริษัทจะบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้น ณ จุดที่บริษัทได้รับเงินเข้ามา ณ ตอนนั้น เช่น ขายสินค้าออกไปก็บันทึกรายการในงบกระแสเงินสดเมื่อได้รับเงินเข้ามาจริงๆ ทำให้งบกระแสเงินสดเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงการทำธุรกิจ และนี่คือกระแสเงินสด 3 อย่างที่ต้องดู สล็อตออนไลน์ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash Flow...