10 เหตุผลที่ควรลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ Investment Property เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาตอบโจทย์ของนักลงทุนโดยเฉพาะ และแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ซื้อขายเพื่อเก็งกำไรส่วนต่างจากราคา หรือปล่อยเช่าอย่างชัดเจน เพราะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีแผนธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากสิ่งปลูกสร้าง
มีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารมืออาชีพ และมุ่งเน้นทำกำไรคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ถือทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือทรัพย์แบบเช่าซื้อ (Leasehold) หรือแบบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์(Freehold)

ดังนั้นนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จึงสามารถถือครองทรัพย์เพื่อรับผลประโยชน์ โดยไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการ หรือสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อบำรุงดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง ทั้งนี้ในหลายๆโครงการยังมีข้อเสนอและสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ มอบให้แก่นักลงทุนอีกด้วย

สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือการเข้าใจในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จะสร้างรายได้กลับมาให้นักลงทุน เพื่อนำไปคำนวณผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุน มากกว่าข้อเสนอพิเศษ หรือสิทธิประโยชน์ที่ทางโครงการมีให้

สล็อตออนไลน์

ซึ่งเราสามารถสรุปหลักการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 10 ข้อดังนี้

 1. ตั้งเป้าหมายการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ผลตอบแทนคาดหวังการจากลงทุน
 2. ตรวจสอบเจ้าของโครงการ ประสบการณ์ ทุนจดทะเบียน การระดมทุนเพื่อการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
 3. พิจารณาทำเลที่ตั้งของโครงการและการนำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปใช้ประโยชน์
 4. ตรวจสอบ Demandและ Supply รอบๆทำเลที่ตั้ง
 5. หาข้อมูลอัตราการเติบโตและโอกาสการเกิดคู่แข่งในอนาคต
 6. ตรวจสอบมืออาชีพที่จะบริหารสินทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักลงทุน
 7. ทำความเข้าใจแผนธุรกิจและประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 8. ขอข้อมูลต้นทุนหรือรายจ่ายต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการลงทุน และดูว่าส่วนไหนที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบ
 9. คำนวณผลตอบแทนคาดหวัง เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในส่วนที่โครงการการันตีให้ และผลตอบแทนหลังจากหมดการันตี
 10. พิจารณส่วนลดการลงทุน ข้อเสนอพิเศษ และสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับหลังการลงทุน

jumboslot

 1. ตั้งเป้าหมายการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ผลตอบแทนคาดหวังการจากลงทุน
 • ต้องการลงทุนระยะกลาง5 ปี และมีผลตอบแทนเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของการลงทุนในREIT
 1. ทำความเข้าใจประเภทของโครงการ แผนธุรกิจ และการสร้างรายได้จากธุรกิจ
 • โครงการ Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket เป็นโครงการโรงแรม6 ดาว เพื่อรับนักท่องเที่ยวบริเวณหาดในหานเป็นหลัก โดยมีพื้นที่ส่วนของโรงแรมในการให้บริการร้านอาหาร shopping mall ร้านค้า และอื่นๆ รายได้หลักมาจากการเข้าพักรายวันจากนักท่องเที่ยว
 1. ตรวจสอบเจ้าของโครงการ ประสบการณ์ ทุนจดทะเบียน การระดมทุนเพื่อการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
 • บริษัทซิซซา กรุ๊ป จำกัด มีทุนจดทะเบียน 300 ล้าน มีประสบการณในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตกว่า 10 ปี ปัจจุบันโครงการต่างๆ ซิซซา กรุ๊ป มีการระดมทุนจากนายทุนภายในประเทศและประเทศจีนเพื่อก่อสร้างโครงการโดยมิได้ระดมทุนจากนักลงทุนที่มาซื้อโครงการ
 1. พิจารณาทำเลที่ตั้งของโครงการและการนำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปใช้ประโยชน์
 • หาดในหาน มีความสวยงามและเป็นชาดหาดที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ละปีเกิน 16 ล้านคน

เครดิตฟรี

 1. ตรวจสอบ Demandและ Supply รอบๆทำเลที่ตั้ง
 • จังหวัดภูเก็ตมีการสร้างโรงแรมและสถานที่พักเป็นจำนวนมาก ซึ่งในกลุ่มของโรงแรมที่ตำกว่า 3ดาวมีนั้นมีที่พักอาศัยล้นตลาด แต่ในกลุ่มของโรงแรม 4-5 ดาวยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ แต่ระดับ 6 ดาวหรือ luxury นั้น ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
 • สนามบินภูเก็ตมีการใช้งานที่140% ซึ่งหากมีการสร้าง Terminal และสนามบินในจังหวัดใกล้เคียงเสร็จ รวมถึงการพัฒนา infrastructure ต่างๆ จะทำให้จังหวัดภูเก็ตสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 20 ล้านคนต่อปี
 1. หาข้อมูลอัตราการเติบโตและโอกาสการเกิดคู่แข่งในอนาคต
 • จากข้อมูลSurvey และการประกาศสร้างโครงการต่างๆในเกาะภูเก็ต พบว่า ปริมาณ supply ของ โรงแรมหกดาวยังต่ำและยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ รวมถึงโครงการภายในหาดในหานยังมีจำนวนไม่มาก เพราะพื้นที่จำกัด จึงมองว่าการแข่งขันในโครงการยังต่ำ
 1. ตรวจสอบมืออาชีพที่จะบริหารสินทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักลงทุน และประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • โรงแรม Wyndhamเป็น Brand บริหารจากUSA ที่ติดอันดับ Top 5 และมีการบริหารโครงการและควบคุมบริการโดยมาตรฐานของWyndham Worldwide…
 1. ขอข้อมูลต้นทุนหรือรายจ่ายต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการลงทุน และดูว่าส่วนไหนที่นักลงทุนต้องรับผิดชอบ
 • โครงการรับผิดชอบรายจ่ายต่างๆจากการโอนห้องและไม่มีรายจ่ายใดๆในการดำเนินงานที่นักลงทุนต้องจ่ายเพิ่ม

สล็อต

 1. คำนวณผลตอบแทนคาดหวัง เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในส่วนที่โครงการการันตีให้ และผลตอบแทนหลังจากหมดการันตี
 • จากการประเมิน อัตราการเข้าพัก จะอยู่มากกว่า 70% และมี Gross Operation Profit (GOP) ประมาณ 40% อัตราค่าเช่าห้องสูงกว่า6,000 บาทต่อวัน และให้ profit sharing 100% ดังนั้นการประเมินรายได้ต่อปีเบื้องต้นจะอยู่ที่6,000 x 365 x 70% x 40% x 100% = 613,200 บาทต่อปีต่อห้อง
  หากห้องราคา 7,000,000 บาท สามารถคิดผลตอบแทนคาดหวังขั้นต่ำที่ 8.76% ต่อปีต่อห้อง ทั้งนี้การคำนวณยังไม่ได้รวมผลกำไรจากร้านค้า ร้านอาหาร ค่าบริการ และกำดำเนินการอื่นๆ
 • ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนREIT จะอยู่ประมาณ 6%-8%
 1. พิจารณส่วนลดการลงทุน ข้อเสนอพิเศษ และสิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับหลังการลงทุน
 • ปัจจุบัน บ. ซิซซา กรุ๊ป จำกัด ยังไม่ได้ปรับราคาโครงการเพิ่มจาก Wyndham (รร 5ดาว) เป็น Wyndham Grand (รร 6ดาว)คาดการณ์ว่าผลกำไรจากการซื้อเบื้องต้น ก่อนปรับราคาจะอยู่ที่ 8%(โครงการจะมีการแถลงข่าวการโปรโมทWyndham Grand ในวันที่ 4 ธ.ค. 2562)
 • ข้อเสนอของโครงการ มีทั้งแบบ การันตี 7.7% 2 ปีหลังจากนั้นให้Profit Sharing 100% หรือการันตี6% 5 ปี และรับซื้อคืน 110%
 • สิทธิ์เข้าพักฟรี30 คืน หรือเปลี่ยนเป็นแต้ม RCI ใช้พักโรงแรมต่างๆทั่วโลก พร้อมทั้งส่วนลดต่างๆในโรงแรม

ถึงแม้การลงทุนจะมีประโยชน์มากมาย แต่ถ้าหากขาดความรู้และประสบการณื อาจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

You may also like...