Daily Archive: May 10, 2021

สำนักหักบัญชีในยุคหลังวิกฤตการเงิน

วิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในปี 2008 และส่งผลกระทบไปทั่วโลกหรือที่เราเรียกกันว่า Subprime Crisis นั้น มีสาเหตุหลักส่วนหนึ่งจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินนอกตลาด หรือที่เรียกกันว่า OTC (Over The Counter) เป็นการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา (Counterparty) หรือผู้ซื้อผู้ขายโดยตรง ดังนั้น ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มนี้จึงมีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งในด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ยังไม่มีความเข้มข้นเท่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ (Exchange) ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุผิดนัดชำระ (Default) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Default ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารวาณิชธนกิจ Lehman Brothers จึงทำให้ขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของการชำระหนี้ของคู่สัญญา การปล่อยสินเชื่อระยะสั้นระหว่างสถาบันการเงินหยุดชะงัก จึงทำให้สภาพคล่องในระบบการเงินตึงตัวอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อระบบการเงินแบบลูกโซ่ในวงกว้าง สล็อตออนไลน์...