Daily Archive: May 9, 2021

พัฒนาการด้าน Technology ในตลาดทุนไทย

ในคราวก่อนได้พูดคุยในเรื่องของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Fintech ในตลาดโลกที่ช่วยให้ชีวิตของพวกเราสะดวกขึ้น ไม่ว่าจะด้านการชำระเงินในรูปแบบ Digital (e-Payment) ผ่าน Mobile Devices การให้ข้อมูลด้านการลงทุนและการบริหารภาษีส่วนบุคคล ด้านการเดินทางและสำรองที่พัก ซึ่งการใช้พัฒนาการเหล่านี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Lifestyle ของคนจำนวนมากที่มีการใช้ Internet ประมาณ 5 – 7 ชั่วโมงต่อวันไปแล้ว ทั้งนี้ การเติบโตของบริษัทผู้พัฒนานวัตกรรมทาง Fintech นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจาก Innovate Finance ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในกลุ่มบริษัทเหล่านี้ทั่วโลกในปี 2015 อยู่ที่ 1.25 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 3...