การลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ

ผู้ลงทุนแต่ละประเภทจะมีลักษณะการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ในที่นี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเป็นผู้ลงทุนที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจการลงทุนของผู้ลงทุนในประเทศ โดยปกติผู้ลงทุนในประเทศจะซื้อหรือขายเพื่อหาช่องทางการทำกำไรจากการลงทุนตามทิศทางของผู้ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ขณะที่การทำกำไรจากการซื้อขายในรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบชอร์ตหรือยืมหุ้นมาขาย (Short sell) ในประเทศไทยยังไม่นิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น การสร้างกำไรที่ได้จากส่วนต่างราคา (Capital gain) จึงสามารถกระทำได้เพียงทิศทางเดียว คือ ต้องทำการซื้อหลักทรัพย์ก่อนแล้วค่อยขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้เงินลงทุนของผู้ลงทุน

สล็อตออนไลน์

ต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเป็นเม็ดเงินใหม่ที่เข้าสู่ระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นการสร้างอุปสงค์ของความต้องการลงทุนให้เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปทานหลักทรัพย์ไม่สามารถเพิ่มได้ในทันทีในระยะสั้น ยิ่งไปกว่านั้นหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนต่างชาติเลือกลงทุน มักเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization)

ที่มีผลต่อการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ ช่วงใดที่ผู้ลงทุนต่างชาติทำการซื้อสุทธิมาก จะ ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันราคาหลักทรัพย์โดยรวมให้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนภายในประเทศที่มีหลักทรัพย์อยู่ในมือและมีต้นทุนของราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่า จะได้กำไรจากส่วนต่างราคาที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากผู้ลงทุนต่างชาติขายหลักทรัพย์
และส่งเงินกลับประเทศจะส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ให้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเช่นกัน ดังนั้น มูลค่าการซื้อหรือขายของผู้ลงทุนต่างชาติจึงมีอิทธิพลต่อจิตวิทยาการตัดสินใจการลงทุนของผู้ลงทุนในประเทศอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

jumboslot

เมื่อย้อนกลับมาพิจารณามุมมองการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศไทยของผู้ลงทุนต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน พบว่าผู้ลงทุนต่างชาติมองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยทั้งตลาด เสมือนการลงทุนในบริษัทหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมูลค่าของตลาดหลักทรัพย์ไทยมีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก โดยวัดจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์
ของไทย (~200 พันล้านเหรียญ) เป็นเพียงร้อยละ 70 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ ของสหรัฐอเมริกา (~270 พันล้านเหรียญ) ซึ่งทัศนคติดังกล่าวประกอบกับระบบการตัดสินใจการลงทุนภายใต้พื้นฐานการลงทุนที่ต้องการควบคุมความเสี่ยง ทำให้การบริหารการลงทุนสินทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย มีรูปแบบการจัดสรรการลงทุนแบบเหมารวมทั้งภูมิภาค

โดยการจัดสรรการลงทุนในเอเชียประเทศใดประเทศหนึ่งก็เสมือนเป็นตัวแทน (proxy) ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มเดียวกันได้ เช่น กลุ่มไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ (TIP) แม้ในบางช่วงตลาดหลักทรัพย์ของไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีกว่าบางตลาดในภูมิภาค แต่ด้วยกลไกการจัดสรรแบบเหมารวมดังกล่าว เมื่อผู้ลงทุนต่างชาติมีความไม่มั่นใจและต้องการถอนเงินลงทุนออกจากประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง ผู้ลงทุนเหล่านั้นมักจะถอนเงินออกจากทั้งภูมิภาคพร้อมๆ กัน

เครดิตฟรี

ประกอบกับปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนหลักทรัพย์ข้ามประเทศ เกิดการเชื่อมโยงระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Central Securities Depository : CSD) ระหว่างประเทศ อย่างเป็นระบบ อันก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดการบริหารที่ใหญ่ขึ้น (Economies of Scale) รวมถึงการให้บริการของผู้ดูแลหลักทรัพย์ที่มีเครือข่ายข้ามชาติ
(Global Custodian) ทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงการลงทุนระหว่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ลงทุนต่างชาติจึงสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามภูมิภาคได้ทันที โดยไม่มีข้อติดขัดในขั้นตอนการชำระราคาเนื่องจากใช้เครือข่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระหว่างประเทศได้

โดยสรุปแล้วผู้ลงทุนต่างชาติอาศัยความชาญฉลาดในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการที่ตลาดการเงินไทยมีความเชื่อมโยงและสามารถทดแทนกันได้กับหลักทรัพย์ต่างๆ ในเอเชีย ทำให้การไหลเข้าและออกของเงินลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติเกิดการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในแต่ละประเทศในเอเชีย กล่าวคือ เมื่อตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศเอเชีย
จะกระจายการซื้อในตลาดทุนของเอเชียพร้อมๆ กัน และเมื่อมีการตัดสินใจถอนการลงทุนจะขายหลักทรัพย์ออกพร้อมๆ กันในสัดส่วนที่ได้วางนโยบายไว้ ทำให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ ในเอเชียปรับตัวในทิศทางเดียวกันกันและส่งผลกระทบเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาค เห็นได้ชัดเจนจากกรณีเกิดปัญหา Sub prime ที่เกิดขึ้นจากการแปลงสินเชื่อผู้ซื้อบ้านที่มีคุณภาพ

สล็อต

ต่ำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ออกขายให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ แม้ประเทศในเอเชียจะไม่ได้ลงทุนและได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ของตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ Sub prime มากนัก แต่กลับมีการขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางส่วนตัดสินใจขายไปเพื่อนำไปชดเชยการขาดทุนจาก Sub prime ทำให้ดัชนีราคา
หุ้นในตลาดหุ้นเอเชียลดลงตามตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป

สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนสะท้อนความเชื่อมโยงการจัดสรรการลงทุนอย่างเป็นระบบของผู้ลงทุนต่างชาติและส่งผลทำให้เกิดการไหลเข้าและออกจากการลงทุนในประเทศไทย ที่บางครั้งอาจไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ ดังนั้น ความเชื่อมโยงระบบการเงินโลกที่นับวันจะแคบลง อาจทำให้สร้างความผันผวนต่อตลาดทุนภายในประเทศมากกว่าในอดีต
โดยผ่านการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติเป็นสำคัญ การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ได้

You may also like...