ใกล้เส้นตายยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ยื่นกันยัง

วันนี้ก็วันที่ 26 มีนาคมแล้ว ใกล้เส้นตายที่เราต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว คือ ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ แต่สำหรับคนที่ยื่นผ่าน Internet กรมสรรพากรใจดีขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เพราะมีวัตถุประสงค์ให้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีลดการใช้กระดาษ
เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) และ

เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีส่วนร่วมกับสังคม ในการลดภาวะโลกร้อน ดังนั้น คนที่ยื่นผ่าน Internet ก็ยังมีเวลาให้ยื่นสำหรับปีนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน ครับ

สล็อตออนไลน์

หลายคนก็สงสัยถ้าไม่ยื่น หรือยื่นไม่ทันภายในกำหนดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

กรมสรรพากรกำหนดโทษ ดังนี้ครับ

 1. บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี หรือยื่นแบบฯ เกินกำหนดเวลา

ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้

jumboslot

 1. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 /91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ

คือ ยื่นภาษีทันกำหนด แต่ไม่ได้ชำระเงินภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม ก็ถือว่าไม่ได้ยื่นแบบ เราต้องไปยื่นแบบอีกทีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

 1. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา

3.1 กรณีนี้เหมือนข้อ 2 เลย ดังนั้นหากมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

3.2 กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ใช่ว่าจะปลอดภัย ยังต้องเสียค่าปรับตามข้อ 1 อยู่ดี หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าถ้าไม่ต้องเสียภาษี ไม่ต้องยื่นภาษีก็ได้ คงรู้แล้วนะครับว่า คิดผิด ยื่นภาษีในกำหนดเวลาเถอะครับ จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ

เครดิตฟรี

 1. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ

4.1 กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

4.2 กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

 1. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอผ่อนชำระเงินภาษี
  กรณีนี้สำหรับคนที่มีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน (แต่ละงวดห่างกัน 1 เดือน) โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ แต่หากมิได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลา ก็จะหมดสิทธิ์การผ่อนชำระและต้องชำระภาษีที่ค้างอยู่ทั้งหมด
  โดยต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ
 2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีภาษีชำระไว้เกิน แต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือยื่นแบบฯ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

กรณีนี้สำหรับคนมีสิทธิขอภาษีคืน แต่ไม่ได้ทำเรื่องขอคืนไว้ตอนยื่นภาษีเงินได้ กรมสรรพากรก็ยังใจดีเปิดโอกาสให้คนที่เกิดเปลี่ยนใจอยากขอภาษีคืน ก็ขอได้ โดยให้ยื่นคำร้องขอคืนเงินตามแบบ ค.10 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
โดยแนบเอกสารแล้วแต่กรณี เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบ ล.ย.03 (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา/มารดา (ถ้ามี) ฯลฯ

สล็อต

 1. กรณีรับคืนเงินภาษีอากรเกินไป และได้รับหนังสือทวงถามให้นำเงินไปคืน

ห้ามอยู่เฉยนะครับ อย่าคิดว่าเป็นความผิดของกรมสรรพากรที่คืนภาษีให้เราเยอะเกินไปเอง เราต้องนำเงินไปคืนกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม หากเราไม่นำส่งเงินคืนที่ได้รับเกินไปภายในกำหนดเวลา ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามมาตรา 224 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัด

รู้อย่างนี้แล้ว อย่านิ่งนอนใจ ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วนดีกว่าครับ เรื่องภาษีต้องทำให้ถูกต้อง

You may also like...