Daily Archive: March 20, 2021

ค่าลดหย่อน… ตัวช่วยประหยัดภาษี

พอใกล้ช่วงสิ้นปี มนุษย์เงินเดือนหลายคนก็รีบเร่งหาทางใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประเภทต่างๆ เพื่อนำมาหักลดหย่อนเงินได้สุทธิจนสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุด ยิ่งในช่วงปีนี้ที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการลดหย่อนภาษีเป็นกรณีพิเศษออกมาหลายมาตรการ เพื่อเป็นช่องทางแบ่งเบาภาระภาษีให้ประชาชน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการต่างๆ ถือเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนโดยถ้วนหน้า เพราะนอกจากจะได้ไปซื้อสินค้าที่จำเป็นและท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว ยังได้ประหยัดภาษีและมีเงินเหลือออมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในบทความนี้จะขอสรุปรวบยอดค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหลายในปีนี้อีกที เพื่อให้เป็น check list ส่งท้ายก่อนยื่นภาษีในต้นปีหน้าว่า ค่าลดหย่อนแต่ละรายการจะใช้สิทธิได้จำนวนเท่าใด และมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์พิเศษอะไรบ้างที่เราควรตรวจสอบก่อนจะใช้สิทธิ สรุปค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2559 ดังนี้ สล็อตออนไลน์ ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว รายการลดหย่อน จำนวนและเงื่อนไข ค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรส (กรณีคู่สมรสไม่มีรายได้) 30,000 บาท ค่าลดหย่อนบุตร (หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คนนับเฉพาะบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่...