ทำอย่างไร? เมื่อเงินที่เตรียมเพื่อเกษียณเกิดขาดทุน

ก่อนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณ เราควรเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องสุขภาพทางร่างกาย และสุขภาพทางการเงิน ในส่วนของสุขภาพทางการเงินนั้น ควรตั้งคำถามกับตัวเองก่อน ดังนี้

o ปัจจุบันมีสินทรัพย์ และหนี้สินอยู่เป็นจำนวนเท่าใด

o เงินที่จะใช้หลังเกษียณเป็นจำนวนเงินเท่าใด และตอนนี้มีเพียงพอหรือไม่

o เงินลงทุนที่จะใช้หลังเกษียณ ปัจจุบันลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ใดบ้าง

o ยังขาดเงินที่จะใช้หลังเกษียณอีกเท่าไร และต้องลงทุนเพิ่มอีกจำนวนเท่าไร

slotxo

หากสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ จะทำให้สามารถวางแผนการลงทุนเพื่อที่จะเกษียณได้ ปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนเพื่อการเกษียณที่หลากหลาย เช่น เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ประกันชีวิต รวมไปถึงกองทุนรวม

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น หากต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายการเกษียณ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของชีวิต ควรทำความเข้าใจลักษณะสินทรัพย์ที่ลงทุน
ทั้งในด้านนโยบายการลงทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยง ระยะเวลาการลงทุน รวมทั้งค่าธรรมเนียม อีกทั้ง ยังสามารถใช้วิธีการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) โดยการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เข้ามาช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนได้

คำถามที่สำคัญ หากอีก 5 ปีจะเกษียณ แต่พอร์ตการลงทุนปัจจุบันของเราเกิดการขาดทุนจะทำอย่างไร เพราะในบางปีหากดัชนีหุ้นปรับตัวลดลง อาจจะทำผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ กองทุนรวมหุ้น หรือพอร์ตการลงทุนติดลบได้ ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือ ต้องเข้าใจในความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ลงทุน

xoslot

ยกตัวอย่าง ในระยะสั้น 3 – 6 เดือน การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นมีโอกาสที่จะเกิดการขาดทุนได้ จึงควรลงทุนระยะเวลา 3 – 5 ปีขึ้นไป หรือแม้กระทั้งการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ติดลบรายวันได้เช่นกัน
ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนการการลงทุนเพื่อเกษียณไว้ล่วงหน้า ทั้งในช่วงเวลาก่อนเกษียณและช่วงเวลาหลังเกษียณ

การลงทุนช่วงก่อนเกษียณ ที่จริงแล้วช่วงเวลาก่อนที่จะเกษียณ 3 – 5 ปี สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ (หุ้นสามัญ กองทุนรวมหุ้น) ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก็เพื่อที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย
จำนวนเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณได้ และเมื่อถึงช่วงเวลาก่อนเกษียณ 1 ปี ควรปรับพอร์ตการลงทุนโดยลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลง และเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ที่มี ความมั่นคงและปลอดภัยให้มากขึ้น (เงินฝาก พันธบัตร กองทุนรวมตราสารหนี้)

การลงทุนช่วงหลังเกษียณ ควรใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากมีรายได้น้อยกว่าช่วงก่อนเกษียณ โดยอาจแบ่งพอร์ตการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท

เครดิตฟรี

  • พอร์ตการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในยามฉุกเฉิน โดยเน้นลงทุนเงินฝากออมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงิน
  • พอร์ตการลงทุนเพื่อกระแสเงินสด สำหรับสร้างกระแสเงินรับ เป็นรายเดือน รายไตรมาส โดยเน้นลงทุนเงินฝากประจำ หุ้นกู้ พันธบัตร
  • พอร์ตการลงทุนเพี่อเพิ่มมูลค่า สำหรับเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว รวมทั้งชดเชยเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยอาจจะแบ่งเงินบางส่วน(ไม่ควรเกิน 15% ของเงินลงทุนทั้งหมด) มาลงทุนในหุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น

สล็อต xo

สุดท้าย การลงทุนเพื่อการเกษียณควรมองภาพระยะยาว โดยที่สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เนื่องจากมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย รวมทั้งยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีควรมีการติดตามประเมินผลการลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และหากว่ามีการวางแผนการลงทุนเพื่อเกษียณที่ดี จะทำให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ดี

You may also like...