การหักภาษี ณ ที่จ่าย : กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์มรดก

ประเด็นเรื่องภาษีมรดกเป็นเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจ และรอคอยการประกาศใช้กฎหมายภาษีมรดกอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการส่งมอบมรดกและผู้ที่จะได้รับมรดก ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวทางและหลักการในการจัดเก็บภาษีอยู่

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทายาทโดยพินัยกรรมหรือโอนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีค่าตอบแทน จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่หากทายาทผู้ได้รับมรดกมีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์มรดกนั้น จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย
อสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง

สล็อตออนไลน์

เงินภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่จดทะเบียน ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้คำนวณจากราคาขายอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนดขึ้น ในกรณีโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นเท่าใดก็ตาม ให้ถือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น

เงินได้ที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ตามอัตราก้าวหน้า ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเงินภาษีที่ต้องเสีย

คำว่า “จำนวนปีที่ถือครอง” หมายถึง จำนวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าหากเกิน 10 ปี ให้นับเพียง 10 ปี และในกรณีที่มีเศษของปีให้นับเป็น 1 ปี

jumboslot

ในกรณีการโอนกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ ผู้โอนมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะกรณีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรที่ต้องชำระขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน เมื่อคำนวณภาษีแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขาย

ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ซึ่งได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้แล้วจะเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นก็สามารถทำได้

เครดิตฟรี

ตัวอย่างที่ 1

นายประกิตขายที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์ที่ได้รับมาทางมรดก เมื่อเดือนมีนาคมปี 2556 ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับมาเมื่อปี 2547 เป็นที่ดินที่ต้องอยู่ในเขตเทศบาล ในราคาตลาด 2 ล้านบาท ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินกำหนดราคาประเมินเท่ากับ 1 ล้านบาท ดังนั้น นายประกิจจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังนี้

ราคาขาย (ใช้ราคาประเมิน) 1,000,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 (1,000,000 x 50%) 500,000 บาท
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (1 – 2) 500,000 บาท
หาร จำนวนปีที่ถือครอง (10 ปี (เศษของปีให้นับเป็น 1ปี)) 500,000 / 10
เงินได้เฉลี่ยต่อปี 50,000 บาท
คำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า (50,000 x 5%) 2,500 บาท
คูณจำนวนปีที่ถือครอง (10 ปี) 2,500 x 10
จำนวนภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย 25,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการขายที่ดินที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา กฎหมายกำหนดให้ได้รับยกเว้นเงินได้จำนวน 200,000 บาท ก่อน แล้วเหลือเท่าใดจึงคำนวณหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ดังแสดงตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2

นายประกิตขายที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดก เมื่อเดือนมีนาคมปี 2556 ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับมาเมื่อปี 2545 โดยที่ดินที่ขายนั้นเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ในราคาตลาด 2 ล้านบาท ทั้งนี้ เจ้าพนักงานประเมินกำหนดราคาประเมินเท่ากับ 1 ล้านบาท ดังนั้น นายประกิจจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังนี้

สล็อต

ราคาขาย (ใช้ราคาประเมิน) 1,000,000 บาท
หัก เงินที่ได้ยกเว้น 200,000 บาท
เงินได้หลังหักเงินยกเว้น 800,000 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 (8,000,000 x 50%) 400,000 บาท
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (2 – 3) 400,000 บาท
หาร จำนวนปีที่ถือครอง (เกิน 10 ปี ให้นับได้เพียง 10 ปี) 400,000 / 10
เงินได้เฉลี่ยต่อปี 40,000 บาท
คำนวณภาษี (40,000 x 5%) 2,000 บาท
คูณจำนวนปีที่ถือครอง (10 ปี) 2,000 x 10
จำนวนภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย 20,000 บาท

นอกจากนี้ การหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้หักได้แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขาย ซึ่งตามตัวอย่างทั้ง 2 กรณี ภาษี ณ ที่จ่ายไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาขาย ดังนั้น คุณประกิตจึงต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายตามผลลัพธ์ที่คำนวณได้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การคำนวณดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่หากรัฐบาลมีการประกาศ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีมรดกใหม่อาจจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากปัจจุบันได้ และหากมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน จะนำประเด็นที่แตกต่างมาเสนอให้ผู้อ่านอีกครั้งหนึ่ง เรียนรู้ไว้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

You may also like...