โอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป RMF

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าอายุไม่ถึง 55 ปีบริบูรณ์ แล้วนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งการพ้นสมาชิกภาพ การลาออกจากงาน นายจ้างยกเลิกกองทุน
เปลี่ยนงานแต่ไม่อยากโอนย้ายกองทุนไปยังบริษัทใหม่ หรือบริษัทใหม่ไม่มีกองทุน รวมถึงไม่อยากคงเงินไว้กับบริษัทเดิม หรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่า 5 ปี ทั้งหมดนี้ จะต้องนำเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งในส่วนของเงินสมทบจากนายจ้าง
และเงินผลประโยชน์ คือ กำไรที่ได้รับจากการลงทุนไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พูดง่ายๆ คือ ต้องจ่ายภาษี 2 เด้งนั่นเอง!!

slotxo

ดังนั้น หากต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ควรใช้วิธีการโอนเงินจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF แต่ก่อนจะตัดสินใจย้ายควรดูเงื่อนไขก่อน ดังนี้

xoslot

เมื่อย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF แล้ว ต้องลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี โดยให้นับรวมอายุต่อจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมก่อนโอนมาเป็นกองทุนรวม RMF
การถอนเงินออกจากกองทุนรวม RMF สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีก็ต่อเมื่ออายุครบ 55 ขึ้นไป
เมื่อย้ายมาลงทุนในกองทุนรวม RMF แล้ว จะไม่สามารถย้ายกลับไปลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก
สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน รวมถึงย้ายกองทุนไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แห่งอื่นๆ ได้

เครดิตฟรี

โดยกองทุนรวม RMF ที่สามารถรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้นั้น ต้องเป็นกองทุนรวม RMF for PVD กล่าวคือ มีการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (Fact Sheet) ว่า “รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ซึ่งปัจจุบันมีกองทุนรวมดังกล่าว ทั้งหมด 54 กองทุน จาก 10 บลจ.
โดยแบ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) ทั้งหมด 28 กองทุน, ตราสารหนี้ 10 กองทุน, กองทุนรวมผสม 13 กองทุน และกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่น เช่น ทองคำ และอสังหาริมทรัพย์ อีก 3 กองทุน

สล็อต xo

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF คือ ต้องเลือกกองทุนที่มีนโยบายสอดรับกับแผนการลงทุนของตนเอง โดยอาจเลือกจากช่วงอายุและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น คนที่อายุไม่เกิน 35 ปี
สามารถลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูง ดังนั้น จึงควรเลือกกองทุนรวม RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมผสม ส่วนผู้ที่กำลังใกล้เกษียณ อายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถรับความเสี่ยงได้น้อย จึงควรเน้นกองทุนรวม RMF ที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นต้น

เงินที่ออมไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ เงินก้อนที่เตรียมไว้ใช้หลังเกษียณ ดังนั้น เมื่อมีเหตุสุดวิสัย ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ โอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF ซึ่งจะช่วยให้เงินลงทุนได้ทำงานอย่างต่อเนื่องตามแผนการออมระยะยาวที่วางไว้ ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ น่าติดตาม

You may also like...