สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุเพื่อการเกษียณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการสัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่า ในปี 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 12 ล้านคน หรือ 18% ของประชากรทั้งหมด

ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสำรวจทักษะทางการเงินกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการสำรวจต่อเนื่องทุก 2 – 3 ปี พบว่าพฤติกรรมการออมเงินของคนไทยทั้งในแง่ออมเพื่อเกษียณและออมเผื่อฉุกเฉินควรได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้น เนื่องจากพบว่าคนไทยที่วางแผนเก็บออมเพื่อยามชราและสามารถทำ
ได้ตามแผนที่วางไว้มีเพียง 14.2%

slotxo

นอกจากนี้ มีคนไทยที่ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่ถึง 32.2% และมีคนไทยอีก 37.3% ที่มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินรองรับการใช้จ่ายไม่ถึง 3 เดือน สำหรับด้านทัศนคติทางการเงิน พบว่าทัศนคติที่คนไทยด้อยที่สุด คือ นิยมความสุขในการใช้เงินมากกว่าการออมเพื่ออนาคต

สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้และอนาคต คือ รายได้ที่จะใช้ในวันที่ไม่สามารถทำงานหาเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงสุขภาพที่ถดถอยและต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการรักษาตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคเรื้อรังและอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายของชีวิต

xoslot

ถ้าอยู่ในระบบราชการที่มีบำนาญให้เบิกค่ารักษาพยาบาลก็ไม่น่าเป็นห่วง แต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วง คือ ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีเงินสำรองเพียงพอต่อการใช้ชีวิต และไม่มีลูกหลานคอยดูแล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเสนอให้มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage Loan) วิธีการ คือ ผู้กู้สามารถใช้บ้านและที่ดินที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้กับสถาบันการเงินและได้รับเงินเป็นงวดๆ หรือการแปลงมูลค่าบ้านและที่ดินเป็นเงินสด โดยที่ไม่ต้องย้ายออกมาจนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิต โดยสถาบันการเงินจะเรียกทายาทโดยธรรมมาทำการ
ไถ่ถอนคืนหรือจะให้ทางสถาบันการเงินขายแทนการชำระหนี้เงินกู้ที่ได้รับ

เครดิตฟรี

ในประเทศไทยมีสถาบันการเงิน 2 แห่ง ที่เปิดให้สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุเพื่อการเกษียณ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ คือ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารนั้นๆ

การมีสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุเพื่อการเกษียณ เป็นตัวเลือกที่ทำให้ผู้เกษียณอายุสามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีเงินเพียงพอเพื่อดำรงชีวิต

สล็อต xo

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคของสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุเพื่อการเกษียณสำหรับฝ่ายสถาบันการเงิน ดังนี้

การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรับรู้เป็นวงกว้าง รวมถึงการให้ข้อมูลสินเชื่อและการรับรู้ถึงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนสำหรับผู้สูงอายุ

ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย เพราะสถาบันการเงินเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินก้อนระยะยาวและมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของเวลาจึงมีความเสี่ยงเกิดขึ้น สถาบันการเงินจึงมีต้นทุนทางความเสี่ยง หากผลักภาระไปให้แก่ผู้กู้มากเกินอาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทั้งสองฝ่าย

ประเด็นของวัฒนธรรมที่คนรุ่นเก่ามองภาพการกู้การขอสินเชื่อ คือ การเป็นหนี้และไม่ต้องการจะกู้ให้เป็นภาระ แม้ธนาคารจะให้อาศัยในบ้านที่นำไปค้ำประกันจนเสียชีวิต เป็นการผลักภาระให้ทายาทหากต้องการบ้านคืนต้องเอาเงินไปคืนให้กับธนาคารบวกดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และในเรื่องของ Generation ที่มีความคิดต่างกันซึ่งคนรุ่นหลังมีความเป็นไปได้ในการเข้าร่วม
โครงการนี้มากกว่ารุ่น Baby Boomer ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

You may also like...