พลังของราคา

หน้าที่หลักของธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)หมายถึงการดูแลให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพด้านราคา ซึ่ง
หมายคือ การมีอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ าและไม่ผันแปร (Low and stable inflation) ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อ
การตัดสินใจรวมทั้งวางแผนบริโภค การสร้าง การเก็บออม รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งช่วยส่งเสริมการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการว่าจ้างอย่างยั่งยืนในระยะยาว เนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่จะระดับต่ า
และไม่ปั่นป่วนจะช่วย
 รักษาอ าที่นาจจ่ายตลาดผู้ใช้และก็ผู้ออม
 รักษาความสามารถสำหรับในการชิงชัยด้านราคาของภาคธุรกิจอีกทั้งในและก็เมืองนอก
 ลดความเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าดอกเบี้ยที่จริงจริง (Real interest rate)
 สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะเหตุว่าช่วยลดความไม่เที่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุลบต่อการ
คิดแผนแล้วก็ตกลงใจสำหรับในการบริโภครวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชน
อัตราแลกเปลี่ยนรวมทั้งดรรชนีค่าเงินบาท (NEER&REER)
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินหลักการอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดแจง (managed float) ตั้งแต่ ก.ค.
2540 ดังนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์เงินเฟ้อที่ใช้แผนการอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดแจง ค่าเงิน
บาทจะเคลื่อนเปลี่ยนไปตามภาวการณ์ตลาด ซึ่งสะท้อนสิ่งที่มีความต้องการแล้วก็อุปทานของเงินบาทเทียบเคียง
กับเงินตราต่างประเทศ

slotxo

xoslot

xoslot

สล็อต xo

ดังนี้สำหรับในการด าเนินแนวทางอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดแจงนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (1) จะไม่ก าทีดระดับอัตรา
แลกในค่าใดค่าหนึ่ง (2) จะดูแลไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนขยับเขยื้อนแปรผันเยอะเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเคลื่อนไหวจากเงินลงทุนไหลเข้าเพื่อเก็งก าไร โดยการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนจำเป็นต้องไม่ขัดกับหลักการการคลัง
ภายใต้กรอบจุดมุ่งหมายเงินเฟ้อ
 อย่างไรก็แล้วแต่ ในบางครั้ง สิ่งที่มีความต้องการระหว่างอุปสงค์และก็อุปทานไม่ได้พอดิบพอดีกัน ท าให้ค่าเงินบาทแกว่งไกวขึ้น
ลงตลอดระยะเวลา โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้อัตราแลกเปลี่ยนขยับเขยื้อนตามภาวการณ์ตลาดภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ (1)
ดูแลความเปลี่ยนแปลง (volatility) ของค่าเงินให้อยู่ในระดับที่เศรษฐกิจยอมรับได้ (2) รักษาความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการ
ชิงชัยโดยไตร่ตรองจาก Nominal effective exchange rate (NEER) เป็นหลัก ซึ่งมีสกุลเงิน
ของคู่ค้ารวมทั้ง คู่ปรับที่ส าคัญในตลาดลำดับที่สาม ไม่ใช่เฉพาะ ดอลลาร์ สกรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (3) ไม่ฝ่าฝืนแนวโน้มที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจ เพราะว่าจะน าไปสู่การสั่งสมความไม่พอดี (Imbalances)
กลไกการส่งผ่าน
การด าเนินแนวทางการคลังเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อเป็นแนวทางการที่จะต้องใช้เวลาราวๆ 1-2 ปี นับจาก
คณะกรรมการฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าดอกเบี้ยแนวทาง โดยจะทำให้เกิดผลเสียผ่านระบบการคลังในหนทาง
ต่างๆ5 หนทาง อย่างเช่น

  1. วิถีทางอัตราค่าดอกเบี้ย (Interest rate channel)
  2. หนทางสินเชื่อ (Credit channel)
  3. หนทางราคาทรัพย์สิน (Asset price channel)
  4. วิถีทางอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate channel)
  5. หนทางการคาดเดา (Expectations channel)
    โดยการส่งผ่านภายใต้วิถีทางกลุ่มนี้จะขยายขอบเขตกว้างไปสู่ความเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนใน
    ระบบเศรษฐกิจรวมทั้งจะมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตแล้วก็อัตราเงินเฟ้อสุดท้าย

You may also like...