การแข่งขันด้านราคา

หน้าที่หลักของธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)เป็นการดูแลให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพด้านราคา ซึ่ง
ซึ่งก็คือ การมีอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ าและไม่ปั่นป่วน (Low and stable inflation) ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อ
การตัดสินใจและก็วางแผนบริโภค การสร้าง การเก็บออม แล้วก็การลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งช่วยส่งเสริมการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการจ้างแรงงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยเหตุว่าอัตราเงินเฟ้อที่อยู่จะระดับต่ า
และไม่ปั่นป่วนจะช่วย
 รักษาอ าที่นาจจ่ายตลาดผู้ซื้อแล้วก็ผู้ออม
 รักษาระดับความสามารถสำหรับในการชิงชัยด้านราคาของภาคธุรกิจทั้งยังในรวมทั้งต่างแดน
 ลดความเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าดอกเบี้ยที่จริงจริง (Real interest rate)
 สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวม เหตุเพราะช่วยลดความไม่เที่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุลบต่อการ
คิดแผนและก็ตกลงใจสำหรับในการบริโภคและก็การลงทุนของภาคเอกชน
อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ดรรชนีค่าเงินบาท (NEER&REER)
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินหลักการอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดแจง (managed float) ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม
2540 ดังนี้ ภายใต้กรอบจุดหมายเงินเฟ้อที่ใช้หลักการอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดแจง ค่าเงิน
บาทจะเคลื่อนเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาด ซึ่งสะท้อนความอยากรวมทั้งอุปทานของเงินบาทเทียบเคียง
กับเงินตราต่างประเทศ
 ดังนี้สำหรับการด าเนินหลักการอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดแจงนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (1) จะไม่ก าคราวดระดับอัตรา
แลกในค่าใดค่าหนึ่ง (2) จะดูแลไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนขยับเขยื้อนแปรผันมากเกินความจำเป็น โดยยิ่งไปกว่านั้น
การเคลื่อนไหวจากเงินลงทุนไหลเข้าเพื่อเก็งก าไร โดยการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องไม่ขัดกับแนวทางการคลัง
ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์เงินเฟ้อ
 อย่างไรก็แล้วแต่ ในบางครั้ง ความอยากระหว่างอุปสงค์และก็อุปทานไม่ได้พอดิบพอดีกัน ท าให้ค่าเงินบาทแกว่งไกวขึ้น
ลงตลอดระยะเวลา โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้อัตราแลกเปลี่ยนขยับเขยื้อนตามภาวการณ์ตลาดภายใต้ข้อตกลงดังต่อไปนี้ (1)
ดูแลความผันแปร (volatility) ของค่าเงินให้อยู่ในระดับที่เศรษฐกิจยอมรับได้ (2) รักษาความรู้ความเข้าใจสำหรับในการ
ชิงชัยโดยใคร่ครวญจาก Nominal effective exchange rate (NEER) เป็นหลัก ซึ่งมีสกุลเงิน
ของคู่ค้าและก็ คู่ปรปักษ์ที่ส าคัญในตลาดลำดับที่สาม ไม่ใช่เฉพาะ ดอลลาร์ สกรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (3) ไม่ฝ่าฝืนแนวโน้มที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยเบื้องต้นทางด้านเศรษฐกิจ เพราะเหตุว่าจะน าไปสู่การสั่งสมความไม่พอดี (Imbalances)
กลไกการส่งผ่าน

slotxo

xoslot

xoslot

สล็อต xo
การด าเนินแนวนโยบายการคลังเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อเป็นกรรมวิธีที่จำต้องใช้เวลาราว 1-2 ปี ตั้งแต่แมื่อ
คณะกรรมการฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าดอกเบี้ยแผนการ โดยจะก่อให้เกิดผลกระทบผ่านระบบการคลังในหนทาง
ต่างๆ5 วิถีทาง ดังเช่น

  1. วิถีทางอัตราค่าดอกเบี้ย (Interest rate channel)
  2. หนทางสินเชื่อ (Credit channel)
  3. หนทางราคาทรัพย์สิน (Asset price channel)
  4. หนทางอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate channel)
  5. หนทางการคาดหมาย (Expectations channel)
    โดยการส่งผ่านภายใต้หนทางพวกนี้จะขยายตัวกว้างไปสู่ความเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนใน
    ระบบเศรษฐกิจและก็จะมีผลเสียต่อปริมาณผลผลิตรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อท้ายที่สุด

You may also like...